Erstatning etter strafforfølgning: Hvem kan kreve det og hva kan erstattes?

Kan jeg kreve erstatning når saken mot meg er henlagt?

Dersom du har blitt siktet i en straffesak som ender med henleggelse eller frifinnelse, har du rett til erstatning fra staten for økonomisk tap og belastninger du har blitt påført som følge av strafforfølgningen. Tilsvarende gjelder også dersom du har blitt domfelt i en straffesak og senere blir frifunnet etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av … Les mer