Analyse av norske rettssaker i 2020: 30% av tiltalte ble frifunnet

Analyse av norske rettssaker i 2020: 30% av tiltalte ble frifunnet

Domstoladministrasjonen publiserer jevnlig årsrapporter som inneholder informasjon om rettssaker og domfellelsesprosenter i norske tingretter. Den siste tilgjengelige rapporten er for 2020, hvor det ble avsagt totalt 13 880 dommer. Av disse ble 6 570 dommer avsagt i straffesaker, hvor 4 551 personer ble funnet skyldige, mens 1 980 personer ble frifunnet. Frifinnelsesprosenten i straffesaker var … Les mer

Som meddommer har du taushetsplikt.

Som meddommer har du taushetsplikt.

Som meddommer har du taushetsplikt. Du kan ikke diskutere saken med venner, familie eller andre. Du kan bare diskutere saken med fagdommeren. Taushetsplikten for meddommere er regulert i domstolloven § 63 a (lovdata.no). Her står det at dommere og andre som utfører tjeneste eller arbeid i domstolene skal sørge for at andre ikke får kjennskap … Les mer

Ta ansvaret som meddommer: En guide til å ta det rette valget i retten

Ta ansvaret som meddommer: En guide til å ta det rette valget i retten

Som meddommer i en rettssak har du en viktig rolle å spille. Før du kan begynne, må du gi en forsikring om at du vil være oppmerksom på alt som blir diskutert i retten og dømme etter loven og bevisene som presenteres i saken. Når du sitter i retten, er det viktig å huske at … Les mer

Om lang tid som formildende omstendighet i Høyesterettsdommen HR-2023-535-A

lang tid som formildende omstendighet forsvarer

I en nylig avsagt dom i Høyesterett ble spørsmålet om lang tid som formildende omstendighet reist. Dommen HR-2023-535-A omhandler en sak der det har gått nesten seks og et halvt år fra den straffbare handlingen fant sted til saken nå blir avgjort av Høyesterett. I dette blogginnlegget vil jeg se nærmere på betydningen av lang … Les mer

Fjernavhør av vitner i norsk rettsvesen

Straffeprosessloven § 109 a gir adgang til å gjennomføre fjernavhør av vitner i norsk rettsvesen. Fjernavhør betyr at vitnet avhøres ved overføring av lyd og bilde av vitneforklaringen til rettssalen eller ved telefon. Vitner kan avhøres ved fjernavhør dersom det er ubetenkelig, og før beslutning tas, skal siktede, påtalemyndigheten og bistandsadvokaten gis anledning til å … Les mer