Barn alene på besøk i fengsel: Rettigheter og forpliktelser

I tråd med hensynet til barnets beste og de nødvendige forholdene, pålegger kriminalomsorgen seg å tilrettelegge for at barn kan besøke fengslede familiemedlemmer, enten det er i følge med en pårørende, en annen følgeperson eller alene. Avgjørelsen om et barn kan besøke alene baseres på en individuell skjønnsmessig vurdering og en omfattende sikkerhetsvurdering.

Dersom besøket skal gjennomføres av barnet alene, må kriminalomsorgen og den som barnet bor sammen med, ha tydelige avtaler om hvordan besøket skal organiseres. Hvis barnets alder og utvikling, eller andre forhold tilsier det, skal det avtales hvem som skal følge barnet til fengselet, eventuelt følge barnet inn i fengselet, og hvem som kan hente barnet dersom besøket må avbrytes på kort varsel. Denne personen må være tilgjengelig på telefon gjennom hele besøket.

Slik praksis sikrer at barnets rett til kontakt med sine innsatte familiemedlemmer opprettholdes på en trygg og forsvarlig måte, samtidig som hensynet til barnets sikkerhet og trivsel ivaretas på best mulig vis. Det er av stor betydning at slike avtaler og ordninger gjennomføres med omhu og sensitivitet, med fokus på å opprettholde en god kommunikasjon og forståelse mellom alle involverte parter.