Vilkår for beslag av førerkort

I henhold til Vegtrafikkloven § 33 nr. 3 er politiet gitt myndighet til å midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet til en person dersom det er skjellig grunn til mistanke om vedkommende for et straffbart forhold som kan resultere i tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn. Denne myndigheten til politiet er ikke uten forutsetninger eller begrensninger, og det er essensielt å forstå de eksakte vilkårene som må være til stede før beslag kan iverksettes.

Kravet om “skjellig grunn til mistanke” innebærer en nøye vurdering av bevisene på det aktuelle tidspunktet. Det må eksistere en overvekt av sannsynlighet for at den mistenkte har begått en handling som kan medføre tap av føreretten. Rutinemessige beslag av førerkort, selv i tilfeller av alvorlige trafikkulykker, er i direkte strid med loven og må unngås. Enhver beslutning om beslag må være basert på en konkret vurdering av om lovens vilkår er oppfylt.

Beslag av førerkort bør kun gjennomføres hvis den aktuelle overtredelsen er av en slik alvorlig karakter at det med rimelighet kan forventes at det vil resultere i tap av føreretten i den påfølgende rettslige avgjørelsen. Dersom vilkåret om skjellig grunn til mistanke er oppfylt, og overtredelsen faller inn under kategorien som kan medføre tap av førerett i henhold til loven, skal beslag normalt sett gjennomføres.

I tilfeller der tvil oppstår ved vurderingen av beslagsvilkårene, må avgjørelsen tas av en jourhavende påtalefaglig etterforskingsleder i politidistriktet. Det er også nødvendig for politiet å utføre relevante kontroller i registre som Autosys og reaksjonsregisteret for å styrke beslutningsgrunnlaget.

Beslutningen om beslag må også ta hensyn til allmenne samfunnsmessige hensyn for å rettferdiggjøre inngrepet. Det sentrale temaet er behovet for samfunnsbeskyttelse og vurderingen av de potensielle skadevirkningene ved å la den mistenkte beholde føreretten. Høyesterett har tidligere fastslått tap av førerett i tilfeller som involverer vinningslovbrudd, grove overtredelser av tolloven og innførsel av narkotika, samt ved opprettholdelse av beslag ved voldslovbrudd.

Som med enhver bruk av tvangsmidler, må beslag av førerkortet også vurderes nøye for å unngå uforholdsmessige inngrep. Dette innebærer en balansering av overtredelsens alvorlighet, de trafikksikkerhetsmessige hensynene og konsekvensene et midlertidig tilbakekall av føreretten vil ha for den mistenkte.

Kilde: RA-2021-2


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post