Rettstiltak ved manglende samtykke til beslag

Når en mistenkt ikke samtykker i førerkortbeslag, krever loven at en begjæring sendes til retten innen en tre ukers frist. Selv om en kjennelse ikke nødvendigvis må foreligge innen denne fristen, er det viktig at politiet sender saken til retten så snart det er klart at den mistenkte ikke samtykker. Dette sikrer en rask avgjørelse i saken. Hvis begjæringen ikke er sendt innen fristen, må førerkortet returneres.

I tilfeller der tap av førerett er aktuelt på grunn av fartsoverskridelse, kjøring med lav promille eller uaktsom kjøring uten personskade, skal førerkortet normalt returneres i samsvar med forvaltningspraksis dersom det ikke foreligger en kjennelse fra tingretten innen fire uker fra beslagstidspunktet, eller fra tidspunktet politiet får kjennskap til at samtykke til beslag er trukket tilbake.

I andre situasjoner kan politiet beholde førerkortet inntil rettens kjennelse foreligger, uavhengig av tidsforløpet. Det er imidlertid viktig å merke seg at også slike saker bør behandles så raskt som mulig, slik riksadvokaten understreker. Dette sikrer en effektiv rettsprosess og bidrar til å opprettholde tilliten til rettssystemet.


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post