Grov narkotikakriminalitet

Den strafferettslige håndteringen av grov narkotikakriminalitet er av avgjørende betydning for å opprettholde lov og orden i samfunnet. Ifølge straffeloven er fengselsstraffen for grove narkotikaovertredelser inntil 10 år, men gjennomsnittlig ligger straffenivået på rundt 3 år. Ved vurderingen av grovhet i en overtredelse, blir stoffets art, mengden og karakteren av overtredelsen spesielt vektlagt.

I praksis blir kvantumet av stoffet gitt stor betydning, og en narkotikaforbrytelse vil vanligvis anses som grov ved visse mengder, for eksempel 1 kilo cannabis, 15 gram heroin, 50 gram amfetamin, 50 gram kokain og 350 doser LSD og ecstasy. Den maksimale strafferammen på 10 år åpner for at politiet kan bruke spesielle etterforskningsmetoder og kommunikasjonskontroll i etterforskningen, i henhold til straffeprosessloven.

I henhold til straffeloven § 162 tredje ledd økes strafferammen til 15 år, med en minstestraff på 3 år, hvis overtredelsen involverer “et meget betydelig kvantum” narkotika. Dette gjelder særlig for storhandel med narkotika. Rettspraksis har fastslått at kvantumet må være objektivt sett stort, og at den nedre grensen må vurderes konkret. I tidligere saker har retten blant annet fastsatt grenser for “meget betydelig kvantum” til 80 kilo cannabis, 750 gram heroin, 3 kilo amfetamin, 3 kilo kokain og omtrent 15 000 brukerdoser LSD og ecstasy.

Muligheten til å idømme en fengselsstraff på 21 år er primært ment for de mest alvorlige tilfellene av narkotikakriminalitet, som involverer de virkelig store bakmennene bak narkotikaomsetningen, slik det er beskrevet i rettspraksis. Denne strenge strafferammen er et viktig virkemiddel for å bekjempe organisert narkotikakriminalitet og beskytte samfunnet mot dens skadelige virkninger.