Forsvarsadvokatens viktige rolle i rettsvesenet

I det norske rettssystemet spiller forsvarsadvokaten en avgjørende rolle i å sikre rettferdighet og rettssikkerhet for den som er siktet eller tiltalt i en straffesak. Vår praksis er å tilby omfattende juridisk bistand til våre klienter gjennom hele prosessen, enten det gjelder politietterforskning eller domsavsigelse.

Rettigheten til å ha en forsvarsadvokat er fundamentalt. Fra det øyeblikket en person blir siktet, har de rett til å velge sin egen forsvarer i tråd med prinsippet om fritt forsvarervalg, slik det er fastsatt i straffeprosessloven § 94. Det er også politiets plikt å informere den siktede om denne rettigheten.

Våre klienter har muligheten til å velge den advokaten de føler seg mest komfortable med, eller de kan la retten oppnevne en forsvarer fra deres eget distrikt. Vi forstår viktigheten av å ha tillit til sin forsvarer, og derfor gir vi våre klienter denne valgmuligheten. Dessuten kan klienten fritt bytte forsvarer underveis i prosessen hvis de ønsker det.

Når det gjelder økonomien, er det viktig å merke seg at dersom en forsvarer blir oppnevnt av retten, dekkes advokatutgiftene av staten. Dette innebærer ingen egenandel for klienten, noe som gir en viss trygghet i en allerede belastende situasjon. Imidlertid er det noen situasjoner der retten ikke dekker kostnadene til en forsvarer. For eksempel gjelder dette saker knyttet til overtredelse av veitrafikkloven.

I slike tilfeller kan det likevel søkes om å få dekket forsvarerens utgifter etter straffeprosessloven § 100 annet ledd, der spesielle grunner, som sterke sosiale forhold eller sakens alvorlighetsgrad, vil bli vurdert. Dette er viktig å være klar over, da det kan være avgjørende for hvilke rettigheter og muligheter man har som siktede eller tiltalt.

Selv i tilfeller der man ikke har rett til offentlig finansiert forsvarer, er det mange som likevel velger å engasjere en advokat for å få den nødvendige juridiske støtten og veiledningen. I slike tilfeller må klienten dekke kostnadene selv, men mange ser dette som en investering i sin egen rettssikkerhet og fremtid.