Annonsering av besøk i fengsel, formell tillatelse og informasjonsutveksling

Når det gjelder bestilling av besøk, er det nødvendig å oppgi hvilke individer som planlegger å delta under besøket, inkludert spesifikasjon av barn, deres navn og alder, samt deres forhold til de innsatte. I samsvar med dette vil det bli utstedt en separat besøkstillatelse i barnets navn.

For tilfeller der barn besøker innsatte alene, vil barnets besøkstillatelse bli sendt til den personen barnet bor sammen med. Det kreves også en skriftlig bekreftelse fra den samme personen, som må fremvises ved besøket. Hvis dette ikke er mulig, vil kriminalomsorgen nekte adgang til den besøkende. Besøkstillatelsen vil klart angi hvilke undersøkelsestiltak som kan tas i bruk ved ankomst til fengselet, i samsvar med straffegjennomføringsloven § 27.

Det er viktig at barnet blir gitt tilstrekkelig informasjon om fengselet og de aktuelle besøksrutinene både før og under besøket.

Saksbehandling og vurderinger som angår gjennomføringen av besøket, må dokumenteres på den innsattes sak i DocuLive, i tillegg til den vanlige journalføringen i Kompis KIA.

Dersom det er nødvendig med informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og barneverntjenesten i forbindelse med besøk og vurdering av barnets beste, må dette skje i tråd med rundskriv KDI-2015-10 om rutiner og regler for slik informasjonsutveksling.

De generelle reglene for informasjonsutveksling med politiet gjelder også for saksbehandling knyttet til barns besøk.

Det er kriminalomsorgen som fastsetter nærmere kontrolltiltak eller vilkår for gjennomføringen av besøk. Alle involverte parter må informeres på forhånd om slike tiltak. Barnet må også få tilpasset informasjon om tiltakene, med hensyn til alder og modenhet. Kontrollen skal utføres så skånsomt som mulig, og det må søkes etter løsninger som tar høyde for barnets alder og utvikling. Ved besøk av yngre barn må det vurderes om det er bedre å nekte besøket enn å iverksette tiltak som kan være belastende. Bruk av glassvegg og forbud mot fysisk kontakt ved barns besøk bør kun brukes i spesielle tilfeller.

For besøk fra innsattes barn bør det vurderes om lengre besøk og hyppigere besøk er til barnets beste. Interessene til barnet må vurderes i samarbeid med den som barnet bor sammen med, eller den som følger barnet under besøket. Det bør legges til rette for at barnet kan besøke på ønskede tidspunkter.

Besøk av barn bør alltid skje i egnede besøksrom eller andre passende lokaler. Besøksrommene bør være tilrettelagt for barn, med tilbud om leker og spill som passer for ulike aldre. For eldre barn bør det være muligheter for å se film, spille dataspill eller lignende. Den ansvarlige for barn ved enheten kan gi råd om utforming av besøksrom og veiledning til øvrig personale.