Retningslinjer angående beslag av førerkort

I norsk rettspraksis er det underlagt Riksadvokaten å utstede retningslinjer angående beslag av førerkort. Disse retningslinjene er en forlengelse av tidligere direktiver presentert i rundskriv nr. 3/2009 (RA-2009-3) og refererer videre til Politidirektoratets rundskriv 2017/003 av 12. mai 2017, som angår håndheving av førerkortsaker og lignende (RPOD-2017-3).

Prosessen med midlertidig beslag av førerkort, basert på vegtrafikkloven § 33 første og andre punktum, faller utenfor anvendelsesområdet til straffeprosessloven. Forvaltningsloven er derfor gjeldende for denne typen saker.

Tap av førerett er ikke definert som straff i henhold til straffeloven, men det regnes som en form for straff i samsvar med Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), slik det ble fastslått i Rt-2002-1216. Beslag i henhold til vegtrafikkloven § 33 nr. 3 anses ikke å være i strid med prinsippet om dobbeltstraff, som det fremgår av blant annet Rt-2000-1969, eller med kravet om en “rettferdig rettergang” i henhold til EMK artikkel 6 nr. 1 og uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2, slik det ble fastslått i Rt-2000-2105.

Kilde: RA-2021-2