Påtaleunnlatelse

Påtaleunnlatelse med prøvetid fremstår som en effektiv straffereaksjon, spesielt rettet mot unge lovbrytere involvert i mindre alvorlige narkotikalovbrudd. Målet er klart: å hindre gjentagelse av lovbrudd og/eller å oppmuntre til fortsatt rehabilitering. Denne tilnærmingen, som understrekes i riksadvokatens rundskriv nr. 6/1989 «Påtaleunnlatelse» [RA-1989-6] pkt. III nr. 4, bør prioriteres for ungdom mellom 15 og 18 år, istedenfor å ilegge bøter.

Den betingede påtaleunnlatelsen forutsetter at den siktede avstår fra nye kriminelle handlinger i en prøvetid på to år, i henhold til straffeprosessloven § 69 annet ledd. For lovbrytere under 18 år fastsettes prøvetiden til enten 6, 12, 18 eller 24 måneder, i samsvar med straffeprosessloven § 69 annet ledd tredje punktum.

For å gi påtaleunnlatelse må påtalemyndigheten vurdere at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt. I tilfeller der lovbryteren er under 15 år, bør påtalemyndigheten vurdere å henvise saken til barneverntjenesten, som angitt i straffeprosessloven § 71b. Bruk av påtaleunnlatelse for narkotikalovbrudd bør begrenses til personer med oppholdstillatelse eller de som forventes å oppholde seg i landet i prøvetiden.

I henhold til straffeloven § 53 nr. 2, nr. 3 bokstav a til h, og ny bokstav i, nr. 4 og nr. 5, kan påtaleunnlatelsen være betinget av individuelt tilpassede vilkår. Påtalemyndigheten kan fastsette vilkår om avholdenhet fra rusmidler, spesielt for førstegangsforbrytere og unge lovbrytere i rehabilitering. Det er ikke tillatt å sette andre vilkår enn de spesifiserte i loven.

Videre kan påtalemyndigheten endre vilkårene for påtaleunnlatelsen innenfor prøvetiden, i samsvar med straffeprosessloven § 74 tredje ledd. Hvis ett eller flere vilkår ikke overholdes, eller hvis den siktede unndrar seg tilsyn eller ignorerer pålegg fra tilsynsmyndigheten, kan straffeforfølgningen gjenopptas.

Påtalemyndigheten er forpliktet til å gi den siktede (og eventuelle verger) anledning til å uttale seg om de spesifikke vilkårene som settes for påtaleunnlatelsen, i henhold til straffeprosessloven § 69 tredje ledd annet punktum jf. påtaleinstruksen § 18-1 første ledd. Dette sikrer en rettferdig og transparent prosess.

Kilde: RA-2014-2