Hva er reglene for tilvirkning av narkotika?

Tilvirkning, innførsel, og omsetning av narkotika er underlagt strenge reguleringer i henhold til Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 23. Enhver handling knyttet til narkotika må utføres i samsvar med de tillatelser som er spesifikt fastsatt i henhold til gjeldende bestemmelser.

Tilvirkning av narkotika er kun tillatt i den grad det er eksplisitt tillatt i en tillatelse gitt i samsvar med § 12. På samme måte må innførsel, engros- og detaljomsetning av narkotika kun forekomme innenfor rammene fastsatt i tillatelser gitt i henhold til §§ 13, 14, og 16. Det er imidlertid viktig å merke seg at apotek er unntatt fra denne bestemmelsen.

Videre, med mindre annet er spesifikt fastsatt i forskrifter, må innførsel, utførsel, og transitt av narkotika kun skje etter en individuell tillatelse (sertifikat) utstedt for hver enkelt hendelse og under de betingelser som er fastsatt i tillatelsen eller i forskriftene. Slike tillatelser utstedes av den myndighet som Kongen har fastsatt.

Det er kun tillatt å omsette, utlevere, og sende narkotika til medisinske og vitenskapelige formål. Departementet kan, gjennom forskrift, tillate industriell bruk av narkotika.

Tilvirkere og selgere av narkotika er underlagt plikten til å gi de meldinger og opplysninger som departementet krever i henhold til gjeldende bestemmelser. Denne plikten er avgjørende for å sikre etterlevelse av regelverket og for å ivareta hensynene til offentlig helse og sikkerhet.