Bekjempelse av økonomisk kriminalitet: Regelverk og unntak

I den stadig pågående kampen mot økonomisk kriminalitet og finansiering av terrorisme, spiller lovgivningen en avgjørende rolle. Når det gjelder mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, er det vesentlig for foretak å være oppmerksomme på de regulatoriske kravene og retningslinjene som gjelder.

Vurdering av mistanker

Et viktig steg for foretak er å vurdere om det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dette gjøres i samsvar med hvitvaskingsloven § 10 bokstav c. En nyttig tilnærming til denne vurderingen er å ta hensyn til momenter som er oppstilt i hvitvaskingsforskriften §§ 4-9 og 4-10. I tillegg kan lister over indikatorer på mistenkelige forhold bidra til å gi ytterligere innsikt. Det er en plikt for foretak å gjennomføre kundetiltak med bakgrunn i slike mistanker, og dette inkluderer nødvendigheten av å utføre nærmere undersøkelser i henhold til hvitvaskingsloven § 25.

Unntak for forhåndsbetalte E-pengekort

Det er også viktig å være oppmerksom på unntakene som finnes i lovgivningen. Ifølge hvitvaskingsforskriften § 4-2 første ledd bokstav b, er plikten til å gjennomføre kundetiltak ikke gjeldende ved utstedelse av elektroniske penger, under forutsetning av at en risikovurdering har blitt utført og viser at betalingsinstrumentet innehar lav risiko. Videre må øvrige vilkår i nevnte forskrift være oppfylt for at unntaket skal gjelde.

Unntak for visse Kundetiltak ved offentlige ytelser

I tillegg gjøres det unntak fra visse kundetiltak ved produkter knyttet til offentlige ytelser, slik det er fastsatt i hvitvaskingsforskriften § 4-2 a. Dette innebærer at plikten til å bekrefte disponenters identitet kan fravikes under visse omstendigheter, særlig knyttet til utbetalinger fra NAV og Husbanken. Unntakene gjelder blant annet når kunden er en offentlig myndighet og produktet som disponeres kun kan anvendes for spesifikke formål i Norge, og når det er gjennomført tiltak for å bekrefte disponentens identitet.