Rett til forsvarer: Når og hvordan sikres denne rettigheten?

Hovedprinsippet er at enhver mistenkt har rett til å velge og la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av saken. Dette prinsippet er grunnleggende i et demokratisk samfunn som vektlegger rettssikkerhet og individets rettigheter. En forsvarer spiller en kritisk rolle i å ivareta mistenktes interesser, representere dem i rettslige prosedyrer og bidra til en rettferdig rettsprosess.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke finnes en ubetinget rett til en offentlig oppnevnt forsvarer betalt av det offentlige. Dette er et område hvor loven setter visse grenser og betingelser. Rett til en offentlig forsvarer, som hovedregel, gis bare i de tilfeller som er spesifikt angitt i straffeprosessloven. Dette inkluderer situasjoner regulert i §§ 96-99 og § 100 andre ledd av straffeprosessloven.

Ifølge § 100 andre ledd i straffeprosessloven kan retten også oppnevne en offentlig forsvarer for siktede når det foreligger særlige grunner. Dette inkluderer tilfeller hvor siktede har nedsatt funksjonsevne eller er i en annen fysisk eller psykisk tilstand som tilsier et særskilt behov for forsvarer. Denne bestemmelsen gir retten en skjønnsmessig adgang til å oppnevne en forsvarer, men med en forutsetning om at særlige grunner må foreligge.

Vurderingen av om det foreligger særlige grunner for oppnevning av en offentlig forsvarer krever en konkret helhetsbedømmelse av omstendighetene i den enkelte sak. Dette innebærer en vurdering av flere momenter, som sakens alvorlighet, mistenktes personlige forhold som alder og helse, samt sakens kompleksitet.

Det er også viktig å vurdere særskilte behov hos barn og særlig sårbare personer. For disse gruppene vil terskelen for å oppnevne en offentlig forsvarer ofte være lavere, gitt deres sårbarhet og behov for spesiell beskyttelse i rettssystemet.

I praksis vil påtalemyndigheten ofte anmode domstolen om oppnevning av forsvarer etter § 100 annet ledd for barn og særlig sårbare personer. Dette understreker viktigheten av å ivareta disse gruppenes rettigheter i rettssystemet, spesielt i konteksten av politiavhør.