Kontaktforbud og elektronisk kontroll

I det juridiske landskapet er kontaktforbud et kraftig verktøy som kan brukes for å beskytte enkeltpersoner mot trusler, forfølgelse og krenkelser av deres fred og sikkerhet. I samsvar med straffeloven § 57 første ledd, kan kontaktforbud bli pålagt en person når det er en velbegrunnet frykt for at vedkommende ellers vil begå en straffbar handling mot en annen person, forfølge noen, eller på annen måte krenke en annens fred. Dette tiltaket kan også utvides til å inkludere forbud mot å oppholde seg i spesifikke geografiske områder eller å kontakte en annen person, som fastsatt i § 57 andre ledd.

Elektronisk kontroll som bevegelsesforbud

En interessant dimensjon av kontaktforbud er bruken av elektronisk kontroll, som noen ganger omtales som et “bevegelsesforbud.” Ifølge straffeloven § 57 femte ledd kan retten bestemme at den som kontaktforbudet retter seg mot, må underkaste seg elektronisk kontroll i hele eller deler av den perioden hvor kontaktforbudet gjelder. Formålet med denne kontrollen er å sikre at kontaktforbudet blir respektert og at personen ikke beveger seg inn i områder som er omfattet av forbudet.

Forholdsmessighetsvurderingen

Beslutningen om å pålegge kontaktforbud med elektronisk kontroll må være både nødvendig for å sikre overholdelse av kontaktforbudet og forholdsmessig, i henhold til straffeloven. Forholdsmessighetsvurderingen er bygget på rettspraksis, inkludert høyesterettsavgjørelser som HR-2016-783-A, HR-2017-1840-A, HR-2021-1434-A og HR-2021-2151-A.

Responstid og risikovurdering

Når man fastsetter forbudssonens omfang, tar man hensyn til politiets responstid i det aktuelle området. Dette er avgjørende for å sikre at politiet kan reagere raskt hvis kontaktforbudet blir brutt. Risikovurderingen av hva som kan skje hvis sonen brytes, er også en viktig faktor. Jo større faren for alvorlige voldshandlinger er, desto mer kan sonen omfatte. Samtidig veies den domfeltes behov for å bevege seg i området, som arbeid, familie eller vennskap, mot fornærmedes behov for trygghet.

Forbud mot å oppholde seg i eget hjem

Hvis kontaktforbudet inkluderer områder der den domfelte har sin bopel, kan det resultere i et forbud mot å oppholde seg i sitt eget hjem. Dette tiltaket er inngripende og har spesifikke vilkår, som fastsatt i straffeloven § 57 tredje ledd og § 58 andre ledd siste punktum. Selv boliger med begrenset tilknytning, som kommunale leiligheter, kan betraktes som “eget hjem.” Vurderingen inkluderer hvor inngripende forbudet vil være for den domfeltes livsførsel.