Hva er kriteriene for å delta i Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)?

Idømmelse av Narkotikaprogram med domstolskontroll (heretter ND) er underlagt klare retningslinjer og bestemmelser, som detaljert beskrevet i straffeloven § 38 og tilhørende forskrift, sist oppdatert den 20. oktober 2017. Disse retningslinjene fastsettes av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), senest 06.06.18.

For å kvalifisere for deltakelse i ND må en person være dømt for visse lovbrudd relatert til narkotika. Dette inkluderer overtredelser av straffeloven § 231 første ledd, § 232 eller legemiddelloven § 31 andre ledd. Videre omfatter det lovbrudd begått under påvirkning av narkotika eller for å finansiere eget narkotikamisbruk.

Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle lovovertredelser kvalifiserer for ND. Ifølge straffeloven skal personer som begår lovbrudd relatert til kapittel 25 eller 26 ikke idømmes ND. Unntak kan gjøres for mindre alvorlige forhold innen kapittel 25.

Deltakelse i ND krever at lovbruddene er direkte knyttet til rusavhengighet. Individer med en primær kriminell livsstil, uavhengig av rusavhengighet, faller ikke inn under målgruppen. Tilsvarende gjelder for personer hvis hovedproblem er alkoholrelatert.

Avgjørelsen om å idømme ND ligger hos retten i den enkelte sak. Kriminalomsorgen skal derfor utvise forsiktighet ved vurdering av om saken faller inn under ND-målgruppen.