Forholdsmessighetsvurdering ved utvisning av utlendinger:

Det følger av Høyesteretts praksis at der utlendingen er dømt for meget alvorlig kriminalitet, skal det svært mye til før utvisningen blir et uforholdsmessig tiltak, jf. HR-2007-798-A avsnitt 34 og Rt-2000-591 på side 600.

Det er viktig å forstå hva som ligger i begrepet “meget alvorlig kriminalitet”. Selv om loven ikke gir en eksakt definisjon, gir tidligere behandlinger av lovsaker noen retningslinjer. Under forberedelsen av den tidligere utlendingsloven var det foreslått at utvisning av personer med bosettingstillatelse bare kunne skje for “kriminalitet med en strafferamme på 10 år eller mer.” Stortingets justiskomité karakteriserte dette som “en meget alvorlig forbrytelse,” jf. Innst.O.nr.92 (1987–1988) side 18. Dette indikerer at domfellelser for forhold med strafferamme på 10 år eller mer normalt må anses som meget alvorlig kriminalitet.

Generelt gjelder at jo mer alvorlig kriminalitet det er snakk om, desto mer skal til av belastninger for den utviste eller dennes familie før utvisningen er uforholdsmessig, jf. Ot.prp.nr.51 (2003–2004) punkt 3.1.2.4. Dette er forståelig når man vurderer hensynene bak utvisningsreglene, som er å beskytte samfunnet, opprettholde tilliten til utlendingspolitikken og forebygge kriminalitet.

Når man vurderer alvorligheten av det straffbare forholdet, må flere momenter tas i betraktning, inkludert strafferammen, idømt straff, og formålet med utvisningsreglene. Dette er i tråd med Prop.40 L (2019–2020) på side 8, som lister opp de sentrale punktene som skal vurderes ved forholdsmessighetsvurderingen:

  • Strafferammen
  • Det straffbare forholdets art
  • Den faktisk utmålte straffen
  • Om det foreligger spesielt skjerpende eller formildende omstendigheter
  • Om utlendingen har begått flere straffbare forhold
  • Om utlendingen har begått nye straffbare forhold etter at det er gitt forhåndsvarsel om utvisning eller etter at en tidligere utvisningssak er henlagt

Ved å nøye vurdere disse faktorene kan man få en klarere forståelse av forholdsmessigheten ved utvisning av utlendinger. Det er viktig å huske at dette er en kompleks og individuell vurdering, og resultatet vil variere fra sak til sak.