Riksadvokatens retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer i straffesaker

I straffesaker er det avgjørende å sikre rettssikkerheten til alle involverte parter, inkludert barn og sårbare personer som mistenkes for lovbrudd. For å sikre en rettferdig behandling og respektere deres spesielle behov og rettigheter, har Riksadvokaten utarbeidet retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkte i straffesaker.

Like rettslige rettigheter

Først og fremst er det viktig å forstå at barn og særlig sårbare personer som er mistenkt i straffesaker, har de samme rettslige rettighetene som voksne. Dette inkluderer retten til en rettferdig rettergang, retten til forsvarer, og retten til å forbli taus. Disse rettighetene må respekteres i løpet av avhør og etterforskning.

Særlige rettigheter og krav

Samtidig er det også nødvendig å ta hensyn til de spesielle behovene til barn og sårbare personer. Retningslinjene legger vekt på:

  1. Involvert forsvarer og verge: Det skal sørge for at mistenkte har tilgang til en forsvarer og verge når det er hensiktsmessig. Dette er viktig for å sikre at deres interesser blir ivaretatt under avhør og etterforskning.
  2. Barnevernstjenesten: Barnevernstjenesten skal involveres i saker som omhandler barn og særlig sårbare personer. Dette bidrar til å vurdere hva som er best for den mistenkte og sikre at nødvendige tiltak iverksettes.
  3. Planlegging og gjennomføring av avhør: Avhør av barn og sårbare personer må gjennomføres på en hensynsfull og skånsom måte. Det skal tas hensyn til deres alder, modenhet og spesielle behov.

Samarbeid og kvalitetssikring

Retningslinjene er resultatet av omfattende samarbeid mellom ulike instanser, inkludert politiet, påtalemyndigheten, og eksterne høringsinstanser. Dette sikrer at de er grundig gjennomtenkte og ivaretar alles interesser.

Riksadvokatens ansvar

Det er viktig å merke seg at retningslinjene i stor grad faller inn under Riksadvokatens ansvarsområde. De skal derfor følges som om de var nedfelt i rundskrivs form.

Retningslinjene for politiavhør av barn og særlig sårbare personer i straffesaker er et viktig skritt mot å sikre rettferdige rettssaker og beskytte de mest sårbare i samfunnet vårt. De skal tjene som et veikart for politiet og påtalemyndigheten, og bidra til å opprettholde rettssikkerheten til alle uavhengig av alder og sårbarhet.