Kriminalomsorgens og politiets rolle i gjennomføringen av kontaktforbud med elektronisk kontroll

Kriminalomsorgens og politiets samarbeid er avgjørende for effektiv gjennomføring av kontaktforbud med elektronisk kontroll. Når en domfelt med slike restriksjoner blir innsatt i fengsel, enten i varetekt eller for å gjennomføre straff, er det essensielt at fengselet umiddelbart etablerer kontakt med OVA-ansvarlig i det aktuelle politidistriktet. Dette tidlige samarbeidet sikrer koordinering og en sømløs gjennomføring av straffen.

På samme måte må friomsorgskontoret og NDsenteret, hvis aktuelt, involveres i tilfelle straffegjennomføring i samfunnet. Det er av stor betydning at straffegjennomføringen, inkludert progresjon og løslatelse, skjer innenfor rammene som er satt av kontaktforbudet.

Dette nære samarbeidet mellom kriminalomsorg og politi er nødvendig for å sikre at domfelte får den oppfølgingen og tilsynet som kreves for å overholde kontaktforbudet. Gjennom kontinuerlig kommunikasjon og koordinering kan potensielle utfordringer identifiseres og håndteres på en effektiv måte, samtidig som rettssikkerheten til både domfelte og samfunnet opprettholdes.

Kriminalomsorgens og politiets tette samarbeid er dermed avgjørende for å opprettholde kontrollen og sikkerheten rundt domfelte med kontaktforbud med elektronisk kontroll, og for å sikre at gjennomføringen av straffen skjer på en lovlig og effektiv måte.