Hvilke forskrifter og retningslinjer gjelder for Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)?

Narkotikaprogram med domstolskontroll (heretter ND) reguleres av straffeloven § 38, suppleret av forskrift om narkotikaprogram med domstolskontroll datert 20.10.17 (heretter forskriften), samt retningslinjer for implementering av narkotikaprogram med domstolskontroll (heretter retningslinjene). Bestemmelser og retningslinjer fra loven om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) gjelder i den grad de er relevant.

Ansvaret for implementeringen av ND-dommer ligger hos friomsorgskontoret i hver enkelt fylke, som fatter beslutninger i samsvar med forskrifter og retningslinjer. Unntak gjelder for Oslo og Akershus, hvor Oslo ND-senter har ansvar, og for Hordaland, hvor Bergen ND-senter har ansvar. Disse ND-sentrene fungerer også som kompetansesentre for utvikling av narkotikaprogrammet i hele landet. Formålet med kompetansesentrene er å sikre en helhetlig tilnærming til de domfelte som deltar i narkotikaprogrammet og å sikre likebehandling.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fastsetter hvilket ND-senter som skal samarbeide med hvilke friomsorgskontorer. Friomsorgskontorene kan søke veiledning fra ND-senteret ved utarbeidelsen av personundersøkelser, blant annet når det gjelder vurdering av egnethet og forslag til vilkår. Det bør også være et samarbeid mellom friomsorgskontorene og ND-sentrene under gjennomføringen av straffen.