Saksbehandling ved erstatning etter strafforfølgning

Saksbehandlingen i erstatningssaker etter straffeforfølgning er en nøye strukturert prosess som krever innsats fra både den berørte parten og myndighetene. Her vil vi gå gjennom hvert trinn i denne saksbehandlingen for å gi deg en klar forståelse av hvordan det hele fungerer.

1. Skriftlig Prosess

Saksbehandlingen i erstatningssaker etter straffeforfølgning er primært en skriftlig prosess. Dette betyr at all kommunikasjon mellom partene skjer gjennom dokumenter og skriftlig korrespondanse.

2. Utarbeidelse av Erstatningskrav

Det første trinnet i saksbehandlingen er utarbeidelsen av erstatningskravet. Dette kan gjøres av den berørte parten selv eller deres advokat. Erstatningskravet må inneholde all relevant informasjon om tap eller skade som følge av straffeforfølgningen.

3. Innsending til Politidistriktet

Når erstatningskravet er utarbeidet, må det sendes til det aktuelle politidistriktet som etterforsket straffesaken. Dette politidistriktet vil deretter gi sin uttalelse til saken.

4. Oversendelse til Sivilrettsforvaltningen

Saken, sammen med politidistriktets uttalelse og saksdokumentene, blir oversendt til Sivilrettsforvaltningen. Dette er et viktig skritt, da det markerer overgangen fra politiets vurdering til en mer uavhengig instans.

5. Varsel fra Sivilrettsforvaltningen

Når Sivilrettsforvaltningen mottar erstatningskravet fra påtalemyndigheten, vil den berørte parten eller deres advokat motta skriftlig varsel om dette. Dette gir klar informasjon om at saken er blitt mottatt og blir behandlet.

6. Foreldelsesfrister

Det er viktig å være klar over foreldelsesfrister i erstatningssaker etter straffeforfølgning. I de fleste tilfeller må erstatningskravet fremsettes innen tre år fra den berørte parten fikk kunnskap om at straffesaken ble henlagt eller at de ble frifunnet.

7. Bevisbyrde

I erstatningssaker er det den berørte parten som må bevise at de har lidd økonomisk tap eller blitt påført skade som følge av straffeforfølgningen. Dette krever tilstrekkelig dokumentasjon, inkludert fakturaer, ligninger, lønnsslipper, medisinske attester og annen relevant dokumentasjon.

8. Vedtak fra Sivilrettsforvaltningen

Etter nøye vurdering vil Sivilrettsforvaltningen fatte et vedtak om erstatning. Dette vedtaket vil bli kommunisert skriftlig til den berørte parten eller deres advokat.

9. Rettslige Muligheter

Vedtak fra Sivilrettsforvaltningen kan ikke påklages som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I stedet kan erstatningssaker bringes inn for domstolen etter reglene i tvisteloven. Staten, representert ved Justis- og beredskapsdepartementet, vil da være rett saksøkte.