Planlegging og gjennomføring av mistenktes avhør

Når det gjelder avhør, er grundig planlegging og gjennomføring av avgjørende betydning for å sikre rettferdige og lovlige prosesser. Dette innlegget setter fokus på viktigheten av en velorganisert tilnærming til avhør, med spesielt hensyn til avhør av barn og sårbare personer.

Forberedelsene til avhøret

Før selve avhøret kan starte, er det viktig å legge et solid grunnlag gjennom grundige forberedelser. Dette inkluderer å forsikre seg om at de som skal utføre avhøret, besitter den nødvendige kompetansen for å håndtere avhør av barn og sårbare individer. Denne kompetansen må nøye vurderes i forhold til faktorer som mistenktens alder, utvikling, og sårbarhet, samt kompleksiteten og alvorlighetsgraden av saken. Som et minimumskrav bør de som utfører avhøret ha fullført påkrevd opplæring i avhør av mistenkte barn.

Sårbarhetsvurdering av mistenkte

Politiet og påtalemyndighetene har et ansvar for å identifisere eventuelle forhold hos mistenkte som kan påvirke deres straffbarhet eller straffutmåling. Dette inkluderer også forhold som kan kreve spesielle hensyn under etterforskningen. Når det er rimelig grunn til å tro at mistenkte befinner seg i en tilstand som påvirkes av straffeloven § 20 om straffskyld eller av andre grunner er særlig sårbare, må dette grundig undersøkes.

Relevante opplysninger og indikatorer som kan bidra i denne vurderingen inkluderer karakteren av det straffbare forholdet, mistenktens atferd, eventuell rusavhengighet, tidligere sykdomshistorikk, tidligere straffedommer eller uavklarte saker, samt andre opplysninger som kan finnes i politiets registre.

Forberedende møte

I tilfeller av alvorlige forbrytelser eller i kompliserte og omfattende saker, anbefales det sterkt å holde et forberedende møte før avhøret. Dette møtet bør involvere påtalefaglig etterforskningsleder, politifaglig etterforskningsleder og avhører. I enkelte tilfeller kan også en representant fra barnevernstjenesten delta, spesielt når det er grunn til å tro at dette vil ha betydning for planleggingen av avhøret. Hvis Statens barnehus er involvert, kan personell derfra også bli invitert etter behov.