Møteplikten for barn i bekymringssamtaler med politiet

Møteplikten i politiloven § 13:

Politiloven § 13 fastsetter klare retningslinjer for når barn kan pålegges møteplikt sammen med sine foresatte i forbindelse med bekymringssamtaler. Ifølge bestemmelsen kan kun barn som det er grunn til å tro har begått en straffbar handling, pålegges å delta i slike samtaler. Dette innebærer at det er et relativt lavt skyldkrav som må oppfylles før møteplikten kan pålegges.

Barn under 15 år og møteplikt:

Videre fastslår politiloven at barn under 15 år kan pålegges møteplikt selv etter handlinger som normalt ville være straffbare. Dette er et ekstra hensyn til barns behov for veiledning og oppfølging i rettssystemet.

Frivillige samtaler for barn med uønsket atferd:

Det er viktig å merke seg at politiloven § 13 ikke regulerer frivillige samtaler med barn som viser uønsket atferd som ikke nødvendigvis er straffbart. I slike tilfeller kan politiet invitere barnet til frivillige samtaler for å identifisere risikofaktorer og gi nødvendig støtte.

Avhenting ved unnlatt oppmøte:

En interessant aspekt ved politiloven § 13 er at den gir politiet rett til å hente barnet dersom det unnlater å møte til en pålagt bekymringssamtale. Denne retten må imidlertid utøves med forsiktighet og etter nøye vurdering. Politiet må veie fordeler og ulemper, inkludert stigmatisering og tillitsforholdet til barnet og dets foresatte, før de bestemmer seg for å hente barnet.

Alternativer til avhenting:

I tilfeller der avhenting virker uegnet, bør politiet vurdere alternative løsninger. Dette kan inkludere å gi barnet flere muligheter til å møte, foreslå hjemmebesøk eller avtale møter på mer passende steder enn politistasjoner.