Mekling i konfliktråd – straffesak

Når politiet har vurdert saken som egnet og både fornærmede og gjerningspersonen har gitt sitt samtykke, møtes partene i konfliktråd.

For både fornærmede og gjerningspersonen kan dette møtet være av stor betydning. Det gir dem muligheten til å bearbeide hendelsen, komme videre i livet, og få orden på kaotiske tanker, følelser og ubesvarte spørsmål. Gjerningspersonen får en mulighet til å ta ansvar, og fornærmede kan beskrive sine opplevelser og stille spørsmål som bare gjerningspersonen kan svare på.

Ofte involverer lovbrudd personer som allerede kjenner hverandre og som må forholde seg til hverandre i fremtiden. I slike tilfeller er det ekstra viktig å få snakket sammen i trygge omgivelser med meklere til stede. Å treffes i konfliktrådet kan også hjelpe med å overvinne spenningen og redselen for det første møtet etter hendelsen. Det er også anledning til å ha med seg støttepersoner inn i møtet og foreldre hvis du er under 18 år.

Det er politiet som vurderer om en sak egner seg for konfliktråd. I tillegg må alle involverte parter samtykke til at saken sendes til konfliktråd.

Hvis møtet resulterer i en skriftlig avtale, sendes det en kopi av avtalen til politiet. Avtalen har en frist for når den skal være oppfylt. Konfliktrådet sjekker om avtalen er overholdt og gir politiet beskjed om resultatet.

I straffesaker der avtalen er innfridd, og saken dermed er løst i konfliktrådet, vil saken ikke bli registrert på den ordinære politiattesten hvis den er sendt til konfliktrådet etter straffeprosessloven § 71a. Saken vil bli ført opp på den uttømmende politiattesten i 2 år, og vil deretter slettes hvis man ikke begår nye lovbrudd som kan medføre fengselsstraff de neste to årene. Du kan lese mer om politiattester her.

Hva skjer hvis en avtale ikke inngås eller blir brutt? Konfliktrådet vil først undersøke med partene om det er aktuelt med et nytt meklingsforsøk eller om det er grunn til å endre avtalen.

Hvis dette ikke er aktuelt, returneres saken til politiet som “ikke løst i konfliktråd.” Politiet kan da vurdere andre strafferettslige reaksjoner i saken.

Det kan også være ønskelig at parter i saker som av ulike grunner er henlagt, får anledning til å møtes til mekling i konfliktråd. Dette kan for eksempel være aktuelt der gjerningspersonen er under 15 år. Saken blir da henvist til konfliktrådet som sivil sak. Konfliktrådet vil deretter ta kontakt med partene for å høre om de ønsker å møtes til mekling. Hvis mekling ikke finner sted, partene ikke blir enige eller avtalen blir brutt, vil saken bli lukket hos konfliktrådet og ikke returnert til påtalemyndigheten. Det er viktig å merke seg at henvisning av meklede saker til konfliktrådet ikke er en erstatning for en strafferettslig reaksjon. Likevel kan dette være en mulighet for partene å komme sammen for å løse en vanskelig situasjon.