Grunnvilkår for utvisning av utlendinger med permanent oppholdstillatelse

Utlendingsloven kapittel 8 gir klare retningslinjer for utvisning av utlendinger som ikke er norske statsborgere. I denne sammenhengen skal vi se nærmere på grunnvilkårene som gjelder for utvisning av utlendinger med permanent oppholdstillatelse. Det er viktig å merke seg at adgangen til utvisning varierer avhengig av hvilken type oppholdstillatelse utlendingen innehar. For de som har permanent oppholdstillatelse, er det strengere krav som må oppfylles før utvisning kan bli aktuelt.

Permanent oppholdstillatelse og utvisning

Utvisning av utlendinger med permanent oppholdstillatelse er regulert i utlendingsloven § 68. I henhold til første ledd bokstav b i denne bestemmelsen, kan utlendinger med permanent oppholdstillatelse utvises dersom de er blitt dømt eller har sonet dom for et forhold som kan medføre fengselsstraff i to år eller mer. Det er viktig å merke seg at også domfellelser for straffbare handlinger med lavere strafferamme kan gi grunnlag for utvisning etter denne bestemmelsen, så lenge de aktuelle straffebudene er oppført i utlendingsloven § 68.

Tidsbegrensning og unntak

En annen viktig faktor å ta hensyn til er tidsbegrensningen for utvisning etter § 68 bokstav b. Domfellelsen eller soningen må ikke være mer enn ett år gammel for at utvisning skal være aktuelt. Det betyr at dersom det har gått mer enn ett år siden domfellelsen eller soningen fant sted, kan utlendingen ikke utvises på dette grunnlaget.

Det er imidlertid viktig å merke seg unntaket som gjelder for norske statsborgere og personer som er født i Norge og har hatt uavbrutt fast bopel her. Disse personene kan ikke utvises etter utlendingsloven § 69.

Konklusjon

Utvisning av utlendinger med permanent oppholdstillatelse er underlagt strenge vilkår, inkludert krav til straffens alvor og tidsbegrensninger. Norske statsborgere og personer født i Norge med uavbrutt fast bopel her er unntatt fra utvisning på dette grunnlaget. Det er viktig å kjenne til og forstå disse grunnvilkårene for utvisning for å kunne navigere i det norske rettssystemet.