Gjengangertillegg i Straffeloven

Gjengangstilfeller er utfordrende å håndtere i rettsvesenet. Lovverket har imidlertid klare bestemmelser for å adressere slike situasjoner. Straffeloven § 79 bokstav b gir mulighet for å doble strafferammen når en tidligere domfelt person begår en ny straffbar handling av samme art som tidligere domfellelser. Formålet med denne regelen er primært å skjerpe straffen for gjentatte vinnings-, volds- og seksualforbrytelser, spesielt rettet mot de mest ihuga gjengangerne. Likevel må straffen alltid vurderes konkret i henhold til handlingens objektive grovhet, gjerningspersonens subjektive skyld og andre relevante omstendigheter.

Forarbeidene til den gjeldende straffeloven understreker viktigheten av individualprevensjon i gjengangstilfellene. Dette innebærer at straffen skal skjerpes for tilbakefallslovbrytere, men ikke nødvendigvis like mye i alle tilfeller. Det er derfor viktig å vurdere straffen individuelt basert på sakens omstendigheter.

Straffeloven § 77 bokstav k fungerer som et generelt straffskjerpende moment når lovbryteren tidligere er blitt ilagt en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger. Dette supplerer § 79 bokstav b, men det må også tas hensyn til hvor lang tid som har gått mellom tidligere lovbrudd, spesielt ved mindre alvorlige forseelser.

I sum må hele historikken av gjentatte lovbrudd, spesielt vold, trusler og brudd på besøksforbud, få betydelig vekt ved straffutmålingen. Retten må vurdere hvor effektive tidligere straffer har vært, spesielt med tanke på å avskrekke gjerningspersonen fra å begå nye lovbrudd. Samtidig må retten ta hensyn til den konkrete situasjonen i den aktuelle saken.

I tillegg til vurderingen av § 79 bokstav b og § 77 bokstav k, må straffens skjerping ved gjentakelse også vurderes konkret i forhold til den enkelte sak. Det er ingen fastsatte prosentsatser eller retningslinjer for hvor mye straffen skal økes ved gjentakelse.