Forsvarerens rolle ved politiavhør av mistenkte barn over 15 år

Når det gjelder politiavhør av barn over 15 år som er mistenkt i straffesaker, er forsvarerens rolle av avgjørende betydning for å sikre barnets rettigheter og rettssikkerhet. Dette innlegget vil utforske situasjonene der det normalt sett bør søkes oppnevnt en forsvarer, spesielt når det er snakk om frihetsberøvelse eller en realistisk mulighet for ubetinget fengsel, samfunnsstraff eller ungdomsstraff.

Når et barn er frihetsberøvet, uavhengig av om det er på grunn av mistanke om en straffbar handling, skal det som hovedregel søkes oppnevnt en forsvarer før politiavhøret gjennomføres. Dette er en klar og essensiell regel som skal sikre barnets rettigheter og trygghet i en ofte skremmende situasjon. Selv om barnet ikke er pågrepet, men bare innbrakt etter politiloven, kan de samme hensynene ofte gjøre seg gjeldende. I slike tilfeller bør forsvarer også søkes oppnevnt, spesielt hvis det er aktuelt med avhør.

I saker der barnet står overfor alvorlige anklager som kan medføre ubetinget fengsel, samfunnsstraff eller ungdomsstraff, er forsvarerens tilstedeværelse avgjørende. Dette er situasjoner der vilkåret “særlige grunner” i praksis nesten alltid vil være oppfylt. Det betyr at det klart utgangspunktet skal søkes oppnevnt en forsvarer for barnet. Å beskytte barnets rettigheter og sørge for en rettferdig behandling i rettssystemet er av største viktighet.

Forsvarerens oppgave er ikke bare å representere barnet juridisk, men også å være en støttespiller og veileder gjennom en potensielt vanskelig prosess. Dette inkluderer å sørge for at barnet forstår sine rettigheter, at avhøret gjennomføres på en skånsom måte, og at barnets interesser blir ivaretatt på alle trinn av saken.