Etterforskningsplikten og varsel til barnevernet – Varetakelse av barns interesser

Selv om barn under 18 år kan begå lovbrudd, er det viktig å merke seg at politiet har etterforskningsplikt selv når lovbryteren er så ung som mellom 12 og 15 år, som fastsatt i straffeloven § 224, andre ledd. Dette prinsippet sikrer at selv mindreårige som er involvert i kriminelle handlinger, blir behandlet rettferdig og at saken blir grundig undersøkt.

Varsel til barnevernet:

I tilfeller der etterforskningen settes i gang mot barn under 18 år, og saken ikke er bagatellmessig, har politiet en spesifikk plikt til å varsle barnevernstjenesten, i samsvar med straffeprosessloven § 232a. Denne bestemmelsen er essensiell for å beskytte barnets interesser og velvære under etterforskningen.

Barnevernstjenesten spiller en avgjørende rolle i å sikre at barnet blir ivaretatt på en adekvat måte under etterforskningen. De kan gi støtte, veiledning, og nødvendige tiltak for å sikre barnets velferd og rehabilitering. Videre skal barnevernstjenesten også underrettes om avhør når det er hensiktsmessig, for å sikre at barnet blir behandlet med respekt og omsorg.