Beslutning om overføring til barnevernet for mistenkte under 15 år

Når mindreårige begår straffbare handlinger, krever loven spesielle hensyn og tiltak. Dette gjelder særlig for barn under 15 år, der straffeforfølgning ikke er en mulighet. I slike tilfeller gir politiloven § 13 grunnlag for å ta en annen tilnærming – overføring av saken til barnevernet.

Bakgrunn for overføringsbestemmelsen

Overføringsbestemmelsen ble innført med formålet om å sikre en mer hensiktsmessig oppfølging av lovbrudd begått av barn og unge, samt et bedre samarbeid mellom de berørte offentlige etater. Det er viktig å forstå at når en person under 15 år begår en straffbar handling, kan de ikke straffes i henhold til straffeloven. Dette gjelder også for bruk av forelegg eller påtaleunnlatelse. Derfor ble begrepet “overføring” introdusert, for å håndtere slike situasjoner på en mer hensiktsmessig måte.

Hvordan fungerer overføringen?

Beslutningen om overføring ligger i påtalemyndighetens skjønn, og den kan være mest aktuell når lovbruddet er alvorlig eller når det er flere mindre lovbrudd som til sammen gjør saken alvorlig. Overføringen innebærer at påtalemyndigheten avslutter saken formelt og overfører den til barnevernstjenesten.

Samarbeid og informasjonsutveksling

Under hele prosessen med etterforskning og overføring til barnevernet, sikrer reglene i politiregisterloven og barnevernloven at det er nødvendig samarbeid og informasjonsutveksling. Etterforskingsmaterialet kan overføres til barnevernstjenesten, og dette danner grunnlaget for barnevernstjenestens vurdering av eventuelle tiltak som bør iverksettes.

Ansvar og taushetsplikt

Det er viktig å merke seg at påtalemyndigheten skal underrettes hvis barnevernstjenesten overfører saken til andre hjelpeinstanser eller når det tas en beslutning om å ikke iverksette hjelpetiltak. Underretningen skal skje uten hinder av barnevernstjenestens lovpålagte taushetsplikt, og dette sikrer en nødvendig flyt av informasjon mellom instansene.