Samarbeidet mellom Konfliktrådet og politiet

Konfliktrådet spiller en viktig rolle i håndteringen av saker der konflikter eller lovbrudd har oppstått. Et nøkkelspørsmål som ofte reises, er hvordan Konfliktrådet samarbeider med politiet for å løse saker på en konstruktiv måte.

Politiet vurderer sakens egnethet for Konfliktrådet

Samarbeidet mellom Konfliktrådet og politiet begynner med politiets vurdering av en sak. Det er politiet som avgjør om en sak kan egne seg for behandling i Konfliktrådet. Dette kan gjelde saker der det har oppstått konflikter mellom parter eller saker der lovbrudd har funnet sted. Politiet tar hensyn til ulike faktorer, inkludert straffens art, partenes vilje til å samarbeide og sakens egnethet for mekling.

Samtykke fra alle involverte parter

For en sak å gå videre til Konfliktrådet, kreves det samtykke fra alle involverte parter. Dette inkluderer både den fornærmede parten og gjerningspersonen. Uten samtykke fra begge parter vil ikke saken bli henvist til Konfliktrådet.

Resultatet av møtet sendes til politiet

Når partene i en konfliktsak eller straffesak møtes i Konfliktrådet, er målet å komme frem til en løsning eller en avtale som begge parter kan akseptere. Dersom møtet resulterer i en skriftlig avtale, blir denne avtalen sendt til politiet for vurdering. Avtalen fastsetter vanligvis en frist for når betingelsene i avtalen skal være oppfylt.

Overvåking av avtalens overholdelse

Konfliktrådet følger opp avtalens implementering for å sikre at begge parter holder seg til sine forpliktelser. Hvis en av partene ikke overholder avtalen, gir Konfliktrådet beskjed til politiet om dette.

Politiattest og strafferegistrering

I straffesaker der avtalen mellom partene er innfridd, og saken dermed er løst i Konfliktrådet, vil saken normalt ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Dette gjelder spesielt når saken er henvist til Konfliktrådet i henhold til straffeprosessloven § 71a. Saken kan imidlertid bli oppført på den uttømmende politiattesten i 2 år. Dersom den som er involvert i saken ikke begår nye lovbrudd som kan medføre fengselsstraff de neste to årene, vil saken bli slettet fra politiattesten.