Når kan mistenkte avhøres?

Avhør av mistenkte (siktede) er en avgjørende del av etterforskningen i straffesaker. Prosessen er regulert i § 8-1 i påtaleinstruksen, og den inneholder klare retningslinjer for hvordan avhørene skal gjennomføres. Her skal vi utforske disse retningslinjene og viktigheten av dem.

Enkeltvis avhør

I § 8-1 er det fastsatt nærmere regler om hva som skal gis av opplysninger ved avhør av mistenkte. En viktig bestemmelse er at det ikke er nødvendig å spesifisere i instruksen at når det er flere mistenkte, skal de avhøres enkeltvis. Dette prinsippet følger av paragrafens første ledd.

Retten til forsvarer

I henhold til annet ledd av samme paragraf skal også den som er mistenkt (uten å være siktet), bli gjort kjent med retten til å la seg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av saken, inkludert politiets avhør. Dette er en viktig rettighet som sikrer at mistenkte har nødvendig juridisk støtte under avhør.

Oppnevning av offentlig forsvarer

Dersom det er aktuelt å oppnevne en offentlig forsvarer for siktede på etterforskingsstadiet, for eksempel i forbindelse med krav om fengsling, må dette håndteres tidlig i prosessen. Siktede bør bli spurt om hvem han ønsker oppnevnt som sin offentlige forsvarer så tidlig som mulig. Dette er presisert i annet ledd, annet punktum.

Avhør av ruspåvirkede mistenkte

Paragrafens femte ledd tar opp avhør av mistenkte som er påvirket av rusmidler. I slike tilfeller bør avhøret normalt utsettes, med mindre det er nødvendig å gjennomføre avhøret umiddelbart av etterforskingsmessige grunner. I slike tilfeller må rapporten tydelig indikere at mistenkte antas å være påvirket av rusmidler.

Samtykke til saken i forhørsretten

Paragrafens sjuende ledd fastslår at mistenkte skal bli spurt om han samtykker i at saken pådømmes i forhørsretten når vilkårene for slik pådømmelse antas å være til stede. Mistenkte må også bli gjort oppmerksom på muligheten for en kombinert pådømmelse av både straffekrav og erstatningskrav når han avgjør om han vil samtykke eller ikke.

Særregler for mistanke under 18 år

§ 8-3 gir særregler når mistenkte er under 18 år. Disse reglene er i stor grad i samsvar med tidligere instruksjoner. Det er også spesifisert at hvis mistenkte samtykker til pådømmelse i forhørsretten, må også vergene bli spurt om de samtykker til slik pådømmelse.

Oppnevning av hjelpeverge

Det er ikke gitt regler i instruksen om oppnevning av hjelpeverge for mistenkte hvis vergen(e) ikke kan eller vil ivareta mistenktes tarv i forbindelse med politiets avhør. Dette er først nødvendig når mistenkte anses som siktet.

Sikring av rettssikkerheten

Disse bestemmelsene er avgjørende for å sikre rettssikkerheten til mistenkte i straffesaker. De gir klare retningslinjer for hvordan avhør skal gjennomføres og hvordan mistenkte skal informeres om deres rettigheter under avhør. Dette er en viktig del av rettssystemet som bidrar til å beskytte både mistenkte og samfunnet som helhet.