Hvordan påvirker nye regler økonomisk støtte i 2023?

I en stadig skiftende økonomisk verden er det avgjørende å holde seg oppdatert på de siste reguleringene og retningslinjene. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har nylig utgitt Rundskriv KDI-2022-8, som tar for seg reglene for økonomisk støtte i 2023. Disse retningslinjene påvirker satsene for dagpenger og kostpenger i en rekke situasjoner innenfor straffegjennomføringssystemet.

Endringer i dagpengesatser

En av de mest betydningsfulle endringene er den generelle økningen i dagpengesatsen. Budsjettet for 2023 inkluderer en netto prisøkning på 1,7 % på post 01.2. Dette medfører at den ordinære dagpengesatsen økes med kr 2,0, og stønadssatsen økes med kr 1,00 per dag fra og med 01.01.2023.

Regler angående dagpenger er spesifisert i straffegjennomføringsloven § 19, straffegjennomføringsforskriften § 3-13 og de tilhørende retningslinjene (KSF-2008-9001), inkludert prinsippene for utbetaling.

Satsene for dagpenger

  1. ORDINÆR DAGPENGESATS Den ordinære dagpengesatsen gjelder for arbeid, programvirksomhet, opplæring og andre tiltak innenfor aktivitetsplikten. Satsen er lik for hverdager og helgedager, og den utgjør nå kr 79,00.
  2. SPESIELLE UNNTAK For de som utfører spesielt viktig arbeid ut over den ordinære dagpengesatsen, kan det gis ekstra tillegg på inntil kr 32,00.

Stønadspenger og dagpenger etter § 12

Det er også viktig å merke seg at det er tilfeller hvor det gis stønadspenger i henhold til straffegjennomføringsforskriften § 3-13 og de tilhørende retningslinjene (KSF-2008-9001), og satsen for dette beløper seg til kr 53,00. Videre, for domfelte som gjennomfører straff i medhold av § 12, tilstås de en ytelse etter den ordinære dagpengesatsen, som nå er kr 79,00. Dette beløpet utbetales alltid for 7 dager i uken.

Kostpenger

For innsatte som selv kjøper og lager mat (selvforsyning), er det en kostpengesats på kr 122,00. Dette gjelder ikke i tilfeller der innsatte velger å ikke motta mat fra fengselet, men heller ønsker kostpenger for å dekke kostnadene for den alternative maten de selv kjøper inn. Kostpengesatsen er fastsatt til å gjelde for 7 dager i uken.

Det er viktig å merke seg at dette rundskrivet trer i kraft fra og med 01.01.2023, og KDI vil justere satsene i KOMPIS reskontro i tråd med disse endringene. Å holde seg informert om de nye reguleringene er avgjørende for alle berørte parter, og det vil hjelpe med å forstå hvordan de økonomiske støttenivåene vil endres i det kommende året.