Hvem velger forsvarer for mindreårige under 18 år?

I rettssystemet er det nødvendig med spesifikke retningslinjer for å beskytte de som er under 18 år og involvert i en straffesak. Dette blogginnlegget vil utforske regelverket som omgir barn under 18 år i rettssystemet, med fokus på rollen til verger og deres ansvar for å ivareta barnets rettigheter.

Vergens rolle i rettssystemet:

Vergen til et barn under 18 år spiller en viktig rolle i straffesaker. Ifølge straffeprosessloven § 83 har vergen partsrettigheter, noe som betyr at både den siktede og vergen har rettigheter i saken. Dette prinsippet er avgjørende for å sikre en rettferdig rettssak for mindreårige.

Det kan imidlertid oppstå situasjoner der vergen ikke er i stand til å ivareta barnets partsrettigheter, eller hvor vergen velger å ikke gjøre det. I slike tilfeller skal statsforvalteren oppnevne en midlertidig verge som vil ivareta partsrettighetene i saken. Dette sikrer at barnets rettigheter blir beskyttet selv når vergen ikke er i stand til å utføre sine plikter.

Valg av forsvarer:

Når den siktede er under 18 år, har vergen en viktig rolle i valget av forsvarer, i samsvar med straffeprosessloven § 94, andre ledd. Politiet har plikt til å informere både den siktede og vergen om retten til fritt forsvarervalg før politiavhør, i henhold til påtaleinstruksen § 8-1, andre ledd. Dette sikrer at både barnet og vergen er klar over deres rett til å velge en forsvarer som vil representere deres interesser.

Det er viktig å merke seg at det kan oppstå spørsmål om denne reguleringen må vike for retten til fritt forsvarervalg i samsvar med EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) artikkel 6, spesielt når den siktede er over 15 år. Dette er et komplekst juridisk spørsmål som krever nøye vurdering og kan variere avhengig av omstendighetene i hver sak.

Særskilte bestemmelser for verger:

For å sikre at barnets rettigheter blir ivaretatt på en adekvat måte, er det spesifikke bestemmelser som gjelder for verger. For eksempel skal verger motta skriftlig orientering om påtaleunnlatelse, som fastsatt i påtaleinstruksen § 18-3. Videre må verger samtykke til konfliktrådsbehandling i samsvar med påtaleinstruksen § 18 A-2. Verger har også rett til å vedta forelegg, få innkalling til rettsmøter og samtykke til tilståelsespådømmelse. Dette er viktige aspekter som sikrer en grundig og rettferdig behandling av saken.