Forskrift om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten: roller og ansvar

I den stadig mer digitaliserte verden er behandlingen av opplysninger en sentral del av politiets og påtalemyndighetens arbeid. For å sikre at denne behandlingen skjer i samsvar med gjeldende regelverk, er det viktig å forstå hvem som har behandlingsansvaret, hva dette ansvaret innebærer, og hvordan det kan delegeres.

Hvem har behandlingsansvaret?

Ifølge § 2-1 i politiregisterforskriften ligger behandlingsansvaret for behandling av opplysninger hos en rekke myndighetsorganer. Disse inkluderer:

  1. Riksadvokaten for behandling ved Riksadvokatembetet
  2. Embetslederne for behandling ved statsadvokatembetene
  3. Politimestrene for behandling i politidistriktene
  4. Sysselmesteren for behandling på Svalbard
  5. Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste og lederne for særorganene for behandling i disse organene
  6. Forsvarssjefen for behandling som nevnt i loven § 3 tredje ledd
  7. Generaladvokaten for behandling hos generaladvokatembetet

Disse instansene har det overordnede ansvaret for å sikre at opplysninger behandles i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Innholdet i behandlingsansvaret

§ 2-2 fastslår at den behandlingsansvarlige har ansvaret for at behandlingen av opplysninger skjer i samsvar med lov, forskrift, og instruks. Videre skal det utarbeides nærmere rutiner for å sikre at behandlingen av opplysninger skjer i henhold til gjeldende regelverk. Dette innebærer et betydelig ansvar for å ivareta personvernet og sikre at opplysninger behandles på en rettferdig og lovlig måte.

Delegering av det daglige behandlingsansvaret

I henhold til § 2-3 kan den behandlingsansvarlige delegere det daglige ansvaret for å oppfylle pliktene som følger med behandlingsansvaret. Dette gir mulighet for en mer praktisk tilnærming til oppgavene som må utføres daglig, samtidig som det overordnede ansvaret forblir intakt.

Delt behandlingsansvar

§ 2-4 åpner for delt behandlingsansvar, hvor flere behandlingsansvarlige kan dele ansvaret for behandlingen av opplysninger. Dette kan skje i henhold til instruks fastsatt av et overordnet organ.