Verge i straffesaker: Rettigheter og ansvar

I straffesaker som involverer mindreårige eller sårbare voksne spiller verger en viktig rolle. Dette blogginnlegget vil utforske rollen til verger i straffeprosessen, deres rettigheter og ansvar. Les videre for å lære mer om hvordan vergen er involvert i straffesaker.

Verge for mistenkte barn

Når barn er involvert i straffesaker, er verge en person som har foreldreansvar i henhold til barneloven og er myndig. Selv om barnevernet har omsorgen for barnet, forblir foreldrene verge med mindre de har blitt fratatt foreldreansvaret. Dersom et mistenkt barn ikke har en fungerende verge, må politiet anmode statsforvalteren om å oppnevne en ny verge. Denne vergen har fullmakt til å ivareta barnets interesser i straffesaken og handler uavhengig av foreldrene.

Vergens rolle og valg av forsvarer

Verge for mindreårige mistenkte har partsrettigheter på linje med barnet. De bistår barnet med å ta beslutninger og sikrer at barnets personlige og prosessuelle interesser blir ivaretatt. Vergen har rett til dokumentinnsyn og til å be om etterforskingsskritt for å avkrefte mistanken. Vergen tar også stilling til spørsmål om vedtakelse av forelegg, samtykke til tilståelsesdom, overføring til konfliktråd og ungdomsoppfølging.

Loven gir ikke retningslinjer for å løse uenigheter mellom barnet og vergen, men i de fleste tilfeller handler de uavhengig av hverandre. Hvis barnet er uenig i vergens valg av forsvarer, kan saken bringes inn for statsforvalteren. Et eventuelt avkall på forsvarer må godkjennes av både barnet og vergen.

Underretning til verge om avhør

Vergene skal så vidt mulig underrettes om avhør av mistenkte barn og deres rett til å være til stede under avhøret. Dette gjelder spesielt i alvorlige saker. Politiet må informere barnet om at vergen vil bli underrettet, og barnets syn skal tas i betraktning når beslutningen om underretning tas. Hvis vergen ikke kan ivareta barnets interesser, skal en midlertidig verge oppnevnes.

Vergens tilstedeværelse under avhør

Hovedregelen er at vergen har rett til å være til stede under avhør av barnet. Det kan inngås avtale mellom barnet, vergen og politiet om å gjennomføre avhøret uten verge til stede. I tilfeller der verge ikke kan være til stede av praktiske årsaker, kan avhøret likevel gjennomføres etter en vurdering av sakens alvor og barnets alder.

Verge for særlig sårbar voksen

Særlig sårbare voksne som antas å være utilregnelige har også rettigheter når det gjelder verge i straffesaker. Vergen har partsrettigheter og skal bistå den sårbare voksne i samme grad som en verge for barn. Vergen skal også være involvert i valg av forsvarer og andre aspekter av saken.