Hvordan regulerer Lov om fullbyrding av nordiske dommer frihetsstraff?

I et stadig mer sammenvevd rettssamfunn er samarbeid mellom nasjoner nøkkelen til å sikre rettferdighet og håndhevelse av loven. Lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff, spesielt med tanke på frihetsstraff, er et rettslig rammeverk som legger til rette for samarbeid mellom Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Dette har til hensikt å sikre effektiv håndhevelse av strafferettslige avgjørelser på tvers av landegrenser og nasjonale territorier.

§ 3 av denne loven setter tydelige retningslinjer for fullbyrding av frihetsstraff. Dersom fengsel eller hæfte er fastsatt i Danmark, tukthus eller fängelse er fastsatt i Finland, fangelsi eller vardhald er fastsatt i Island, eller straffarbete eller fängelse er fastsatt i Sverige, kan begjæring om fullbyrding av disse straffene fremsettes her i Norge. Dette gjelder for norske statsborgere eller de som har fast bopel i Norge når straffen skal fullbyrdes. Samme prinsipp gjelder også hvis den domfelte oppholder seg i Norge, og det er mest hensiktsmessig å fullbyrde straffen her.

§ 4 klargjør at straffen som er fastsatt i § 3 skal betraktes som fengselsstraff, uansett hvilken form for straff det dreier seg om. En dag i fengsel regnes som en dag av den angitte straffetiden i dommen, uavhengig av straffens art.

Dersom en domfelt søker å unnslippe fullbyrding av frihetsstraff ved å flykte til Norge etter å ha blitt dømt i Danmark, Finland, Island eller Sverige, gir § 4 a myndighetene rett til å pågripe og varetektsfengsle den domfelte, med prosedyrer som er analoge til norske regler for pågripelse.

Lovens § 5 introduserer et liknende prinsipp for norske straffer. Straff av fengsel som er fastsatt i Norge, kan søkes fullbyrdet i Danmark, Finland, Island eller Sverige hvis den domfelte har statsborgerrett eller fast bopel i det relevante landet når straffen skal gjennomføres. På samme måte kan straffen fullbyrdes der hvis domfelte oppholder seg i det aktuelle landet, og det anses som mest hensiktsmessig.

§ 6 opprettholder en kontinuitet i reglene for strafforfølging og -fullbyrdelse når det gjelder overføring av domfelte mellom de nordiske landene. Regelverket som omhandler overlevering av personer til andre nordiske stater, for straffbegåelser begått før overleveringen, er også gjeldende for domfelte som overføres til Danmark, Finland, Island eller Sverige for å sone frihetsstraff der.