§77 i straffeloven: Vurdering av skjerpende omstendigheter ved straffutmåling

Dette er en viktig bestemmelse når det kommer til straffutmålingen, og det er avgjørende for rettssystemet å kunne identifisere og vurdere slike omstendigheter for å kunne gi en adekvat straff.

Hovedinnhold: § 77 i straffeloven lister opp en rekke omstendigheter som skal tas i betraktning i skjerpende retning ved straffutmålingen. Dette innebærer at dersom en eller flere av disse omstendighetene er til stede i en sak, vil det kunne medføre en strengere straff enn hva som ellers ville vært tilfelle. Bestemmelsen er delt inn i 12 ulike punkter (a-l), som hver beskriver en skjerpende omstendighet.

For eksempel, punkt a) omhandler lovbrudd begått med midler eller metoder som er særlig farlige eller har stort skadepotensial. Et eksempel på dette kan være bruk av skytevåpen eller eksplosiver i forbindelse med et ran eller en voldshandling.

Punkt e) er også interessant, da det viser til lovbrudd som er ledd i en planlagt eller organisert virksomhet. Dette kan inkludere organisert kriminalitet, som narkotikahandel eller menneskesmugling, hvor lovbryterne opererer i større nettverk og har en overordnet plan for sine handlinger.

Videre, punkt i) tar for seg lovbrudd som har sin bakgrunn i andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, funksjonsevne eller andre forhold som støter an mot grupper med et særskilt behov for vern. Dette omfatter altså hatkriminalitet, hvor offeret blir utsatt for lovbrudd på grunn av sin tilhørighet til en bestemt gruppe.


Straffeloven § 77. Skjerpende omstendigheter

Ved straffutmålingen skal det i skjerpende retning især tas i betraktning at lovbruddet:

a.er begått med midler eller metoder som er særlig farlige eller har stort skadepotensial,
b.har satt menneskers liv eller helse i fare eller voldt velferdstap,
c.er tilsiktet et vesentlig mer alvorlig resultat eller det lett kunne ha blitt følgen,
d.er begått på en særlig hensynsløs måte,
e.er ledd i en planlagt eller organisert virksomhet,
f.er begått av flere i fellesskap,
g.er forøvet ved at lovbryteren har utnyttet eller forledet unge personer, personer i en meget vanskelig livssituasjon, som er psykisk utviklingshemmet eller står i et avhengighetsforhold til lovbryteren,
h.har rammet personer som er forsvarsløse eller særlig utsatt for lovbrudd,
i.har sin bakgrunn i andres religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, funksjonsevne eller andre forhold som støter an mot grupper med et særskilt behov for vern,
j.er begått i offentlig tjeneste eller er forøvet ved brudd på en særlig tillit,
k.er begått av noen som tidligere er ilagt en strafferettslig reaksjon for liknende handlinger eller andre handlinger som er av betydning for saken,
l.er begått i nærvær av barn under 15 år.