ND-dom: Hva er vilkårene for bruk av narkotikaprogram med domstolskontroll i Norge?

I Norge kan retten bestemme at fullbyrdelse av en fengselsstraff helt eller delvis skal utsettes i en prøveperiode ved bruk av narkotikaprogram med domstolskontroll (ND-dom). Dette er en ordning for personer som er avhengige av narkotika, og som begår lovbrudd under påvirkning av narkotika. Vilkårene for bruk av ND-dom og hva som kreves av den domfelte i prøveperioden er regulert i straffeloven og forskrift 20. oktober 2017 nr. 1650.

Grunnvilkåret for å kunne få en ND-dom er at den domfelte ikke begår en ny straffbar handling i prøveperioden, som normalt varer i to år. Det kan også fastsettes særvilkår som blant annet kan innebære å gjennomføre et narkotikaprogram med domstolskontroll. Forskriften gir nærmere regler om hvem programmet skal gjelde for, innholdet og gjennomføringen.

Det er viktig å merke seg at ND-dom ikke kan brukes for alle typer lovbrudd. Ifølge § 3 i forskriften kan ikke personer som er dømt for overtredelse av minst ett av alternativene i straffeloven kapittel 25 eller 26 idømmes narkotikaprogram med domstolskontroll. Straffeloven kapittel 25 gjelder voldslovbrudd, mens kapittel 26 gjelder seksuallovbrudd. Det kan likevel gjøres unntak når forholdet er av mindre alvorlig karakter.

Hensynet til allmennprevensjonen tilsier en restriktiv praksis for personer som har utøvd vold, spesielt i nære relasjoner. Departementet har derfor tenkt at ND-dom ikke skal være tilgjengelig for personer som er dømt for overtredelse av voldsparagrafene i kapittel 25, med mindre forholdet er av mindre alvorlig karakter. I forarbeidene til forskriften er det uttalt at det i det kriminelle rusmiljøet er vanlig at det utøves vold av ulik karakter, og at et totalforbud vil utelukke svært mange aktuelle kandidater fra ordningen.

Selv om vold i nære relasjoner som utgangspunkt ikke kan regnes som mindre alvorlig, kan det likevel være tilfeller hvor ND-dom kan være et godt alternativ for rusmiddelmisbrukere som har utøvd vold mot nær familie eller kjærester. Høyesterett har også behandlet en sak som viser at det ikke er helt sjelden at dette skjer. I slike tilfeller kan ND-dom føre til stor forbedring i livsforholdene også for rusmiddelmisbrukerens nærmeste.