Hva er med på en uttømmende politiattest

En uttømmende politiattest kan ha stor betydning for en persons liv, da den viser alle reaksjoner som er registrert i politiets registre. Det kan dreie seg om både straffer, reaksjoner og tiltak som står i reaksjonsregisteret. Det er derfor viktig å kjenne til hva som kan være med på en slik attest, og eventuelle unntak.

Det er noen unntak som gjelder for hva som skal med på en uttømmende politiattest. Hvis en sak har blitt behandlet i konfliktrådet, vil dette stå på attesten i 2 år fra avtalen ble godkjent. Dette gjelder både avtaler, ungdomsplaner og planer i konfliktrådet. Hvis det ikke har vært noen nye lovbrudd som kan idømmes fengselsstraff i løpet av de to årene, vil overføringen til konfliktrådet ikke lenger være en del av politiattesten etter at 2-årsperioden er utløpt. Hvis det derimot har vært nye lovbrudd i denne perioden, vil overføringen til konfliktrådet vises på en uttømmende attest så lenge det er registrert i reaksjonsregisteret.

Unge lovbrytere under 18 år har også unntak fra reglene om uttømmende politiattest. I slike tilfeller skal attesten utstedes i samsvar med bestemmelser for ordinær politiattest.

Det finnes imidlertid noen vilkår som kan føre til at ilagt reaksjon likevel må anmerkes på en uttømmende politiattest. Dette gjelder for eksempel hvis det er begått ett lovbrudd med strafferamme på fengsel i mer enn 3 år, 3 eller flere lovbrudd med strafferamme på fengsel i mer enn 1 år, eller 5 eller flere lovbrudd som kan idømmes fengsel, uansett strafferamme. I tillegg vil et nytt lovbrudd etter fylte 18 år som er begått innenfor de frister opprinnelig reaksjon skal vises på ordinær attest, være en grunn til at reaksjonen også kommer med på en uttømmende attest.

Det er viktig å være klar over hva som kan være med på en uttømmende politiattest, og hva som eventuelt kan føre til unntak eller anmerkninger. Det kan ha stor betydning for både jobbmuligheter og andre aspekter av livet. Derfor er det viktig å følge reglene som gjelder for løyver, tillatelser og eventuelle reaksjoner.