Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn

Det er allmenn kjent at det er risikofylt å betjene en håndholdt mobiltelefon mens man kjører. Men for å forstå de spesifikke reglene som gjelder i Norge, er det nødvendig å se nærmere på Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn.

I § 1 i denne forskriften defineres hva som menes med “mobiltelefon” og “bruk av mobiltelefon”. Her klargjøres det at mobiltelefon er radioutstyr for kommunikasjon over offentlig nett, mens bruk av mobiltelefon betyr enhver betjening av mobiltelefonens funksjoner.

Videre fastslår § 2 at fører av en motorvogn ikke må bruke mobiltelefon under kjøring. Det presiseres imidlertid at fører kan bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder. Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig.

I tillegg til å tillate håndfri samtale, gir forskriften førere lov til å styre og avspille lydfiler når mobiltelefonen brukes håndfritt.

Forskriften trådte i kraft 15. mars 2000, som fastslått i § 3, og har siden vært en viktig rettesnor for trygg trafikk i Norge.