Hvor skal en straffesak holdes?

Når en straffesak skal behandles, er det viktig å vite hvor den skal holdes. Dette er regulert i Straffeprosessloven, nærmere bestemt kapittel 3, som omhandler domstolenes stedlige virkekrets.

Ifølge § 10 i Straffeprosessloven skal hovedforhandling i en straffesak holdes i den rettskrets der den straffbare handling antas foretatt, eller i en av de rettskretser der den kan være foretatt. Med andre ord skal retten være i nærheten av der handlingen har skjedd, eller der den kan ha skjedd.

Men hva hvis den straffbare handlingen har skjedd om bord i et norsk skip eller luftfartøy under reise i eller utenfor riket? Da kan hovedforhandling holdes i den rettskrets der skipet eller luftfartøyet har hjemsted eller der det først anløper, eller der etterforskningen først blir satt i verk. For luftfartøy regnes eierens bopel eller forretningskontor som hjemsted.

Hva om det ikke finnes noe verneting i Norge etter § 10, eller hvis forfølgelse ved en av disse ville medføre vesentlige ulemper for siktede eller vitner, eller uforholdsmessig forsinkelse eller utgift? Da kan hovedforhandling holdes der siktede bor eller oppholder seg, eller der saken antas lettest å kunne bli opplyst, ifølge § 11.

Det er viktig å huske at rettergangen skal være så effektiv og rettferdig som mulig, og derfor er det viktig å velge rett verneting. Det skal være praktisk for partene og vitnene å møte opp, og retten skal være i stand til å ta stilling til saken på en effektiv måte.

I arbeidet med en ny straffeprosesslov, basert på utredningen NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov, vil det være interessant å se om det blir foreslått endringer i reglene om domstolenes stedlige virkekrets. Kanskje vil man se en endring i forhold til hvordan saker som involverer flere steder kan håndteres, eller at man vil vurdere å inkludere internasjonale retningslinjer i loven. Tiden vil vise hva som blir resultatet av arbeidet med den nye loven.