Vegtrafikkloven § 31 – Alminnelige straffebestemmelser

Lov om vegtrafikk, ofte referert til som vegtrafikkloven, er en viktig lovgivning som regulerer veitrafikken i Norge. Paragraf 31 i denne loven inneholder alminnelige straffebestemmelser som er avgjørende for å opprettholde orden og sikkerhet på veiene. I dette blogginnlegget vil vi gå gjennom de sentrale aspektene av § 31.

Grunnleggende straffebestemmelser

§ 31 i vegtrafikkloven fastslår at enhver person som med vilje eller uaktsomhet bryter bestemmelsene i denne loven, kan bli straffet med bøter eller fengsel i inntil ett år. Dette gjelder også for overtredelse av vilkår i enkeltvedtak i medhold av denne loven og brudd på forbud i §§ 35 og 36. Det er viktig å merke seg at forsøk på overtredelse generelt ikke straffes, med unntak av § 22 første ledd.

Videre spesifiserer § 31 at en person som forårsaker betydelig legemsskade eller død for en annen person ved uaktsom bruk av motorvogn, vil bli straffet i henhold til straffeloven § 280 eller § 281.

Spesifikke straffer for alkoholrelaterte overtredelser

En viktig del av § 31 er regulering av straff for kjøring under påvirkning av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler. Straffen varierer avhengig av alkoholkonsentrasjonen i blodet eller utåndingsluften:

a. En bot ved alkoholkonsentrasjon i blodet til og med 0,5 promille, eller tilsvarende konsentrasjon av annet berusende eller bedøvende middel.

b. En bot samt betinget eller ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 1,2 promille.

c. En bot og ubetinget fengsel ved alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille.

For førere som har inntatt legemiddel i henhold til forskrivning fra lege eller tannlege, vurderes påvirkningsgraden konkret.

Tatt i betraktning grad av påvirkning

Når straffen fastsettes, tas det særlig hensyn til graden av påvirkning og hvilke farer kjøringen har medført. Gjentatte overtredelser vil i de fleste tilfeller medføre strengere straffer.

Alternative straffer

I stedet for bot og ubetinget fengsel kan det idømmes bot og betinget fengsel med vilkår som nevnt i straffeloven § 37 bokstav f.

Parkeringsovertredelser og gebyrer

§ 31 nevner også at parkeringsovertredelser som ikke er underlagt bestemmelser gitt i medhold av § 8, og overtredelser av forbud mot stans, kun straffes dersom parkeringen har forårsaket eller kunne ha forårsaket alvorlig trafikkhindring eller fare for personer eller gods. I andre tilfeller ilegges gebyr etter § 31a.

Det er også nevnt at det kan ilegges gebyr i stedet for straff ved overtredelse av andre regler gitt i eller i medhold av denne loven, etter nærmere regler gitt av Kongen.