Bistand til selvmord og betydelig selvskading

I dag vil jeg gå nærmere inn på et viktig, men også sensitivt tema i straffeloven – §277. Denne paragrafen omhandler medvirkning til selvmord og til selvtilført betydelig skade på kropp eller helse.

Forståelse av straffelovens §277

Straffelovens §277 setter rammer for straffen til en som bistår en annen person i å skade seg selv betydelig, med en strafferamme på opptil 15 år i fengsel (jf. § 274 annet ledd). Hvis man bistår en person i å ta sitt eget liv, er strafferammen fra 8 til 21 år (jf. § 275).

Imidlertid inneholder denne loven en klausul om at straffen, gitt at det finnes spesielle grunner, kan være lavere enn minimumsstraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 274 annet ledd og § 275.

Det er viktig å merke seg at straff ikke kommer til anvendelse dersom døden eller betydelig skade ikke har inntruffet. Den lovpålagte plikten til å forhindre alvorlig personskade (§ 274) og drap (§ 275) gjelder, selv om det kan være grunnlag for redusert straff hvis offeret samtykker (§ 276) eller andre bidrar til at noen tar sitt liv eller skader seg selv betydelig (§ 277).

Historien bak straffeloven §277

For å sette straffeloven §277 i en historisk sammenheng, la oss ta en titt på straffeloven 1902. I følge §236 første ledd i denne loven, er det straffbart å bidra til at noen tar sitt eget liv. Bestemmelsen sier at slik medvirkning skal straffes på samme måte som drap av en samtykkende, slik at straffen kan settes under minimumsstraffen eller til en mildere straffart.

Det kan være en hårfin forskjell mellom drap av en samtykkende og medvirkning til selvmord, og dette er også hovedgrunnen til regelen i straffeloven 1902 §236. Det vil i praksis være liten forskjell mellom å sette en sprøyte på en samtykkende person (drap med samtykke), eller å gi sprøyten til den samme personen som selv setter den (medvirkning til selvmord). Dette er viktige spørsmål som kan ha dype juridiske, etiske og moralske implikasjoner.

Straffeloven 1902 §236 første ledd gjelder også for de som bidrar til at noen skader seg selv betydelig. Slik medvirkning er straffbar, men igjen kan straffen settes under minimumsstraffen eller til en mildere straffart. Medvirkning til at noen skader seg selv i mindre grad, er derimot straffri.