Hva inneholder politiattesten og hvilke opplysninger vises på den?

Politiregisterloven gir retningslinjer for ulike typer politiattester, inkludert ordinær, uttømmende, utvidet og begrenset politiattest. Når du søker om en politiattest, avhenger innholdet av hvilken type attest du trenger. I henhold til politiregisterloven § 40, skal ordinær politiattest inneholde følgende opplysninger, med mindre annet er angitt:

  • Dommer for betinget og ubetinget fengsel
  • Dommer for forvaring eller sikring
  • Dommer for samfunnsstraff eller samfunnstjeneste
  • Dommer for ungdomsstraff
  • Dommer for rettighetstap
  • Bøter for lovbrudd med strafferamme på over 6 måneder fengsel
  • Dommer for overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, eventuelt sikring

Unntak fra opplysningene ovenfor gjelder for blant annet betingede dommer hvor fastsettelse av straff utstående, påtaleunnlatelse, bøter med strafferamme på inntil 6 måneder fengsel, forenklet forelegg, overføring til behandling i konfliktråd eller overføring til barneverntjenesten.

Hvis det er ilagt flere reaksjoner i samme sak, kan den samlede reaksjonen angis på attesten.

Videre skal ordinær politiattest ikke inneholde reaksjoner ilagt ved dom eller forelegg mer enn 3 år før utstedelsen, med mindre annet følger av spesifikke bestemmelser. Varig rettighetstap skal imidlertid alltid oppgis.

Dersom lovbruddet ble begått av en person under 18 år mer enn 2 eller 5 år før attesten utstedes, skal dommer for betinget fengsel eller bot, ungdomsstraff eller samfunnsstraff ikke oppgis.

Ordinær politiattest skal oppgi dommer for ubetinget fengsel over 6 måneder, forvaring eller sikring, samfunnsstraff eller samfunnstjeneste når den dømte er løslatt mindre enn 10 år før attesten utstedes. Rettighetstap og overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, eventuelt sikring, skal også oppgis. Opphør av slike reaksjoner skal også anmerkes på attesten.

Dersom en person har flere dommer for ubetinget fengsel i 6 måneder eller mer, sikring, forvaring eller overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, skal alle dommene inkluderes i politiattesten, selv om bare en av dem skal oppgis etter visse tidsfrister.

I tillegg gir politiregisterloven § 41 bestemmelser om uttømmende og utvidet politiattest. På uttømmende politiattest skal alle straffer, strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd oppgis. Tidsbegrensningene som gjelder for ordinær politiattest, gjelder ikke for uttømmende politiattest i henhold til politiregisterloven § 41.

På uttømmende politiattest skal det imidlertid ikke anmerkes følgende, med mindre spesifikke forhold er oppfylt:

  • Overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a første og annet ledd, dersom vedkommende ikke har begått nye lovbrudd innen 2 år etter at en godkjent avtale, ungdomsplan eller plan i konfliktrådet er inngått.
  • Forenklet forelegg
  • Reaksjoner ilagt på en person som var under 18 år på gjerningstidspunktet, ikke har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd, og heller ikke har begått nye lovbrudd. Kongen gir nærmere forskrifter om varigheten av lovbrudd begått i ung alder som skal anmerkes på uttømmende politiattest, samt hva som skal anses som alvorlige og gjentatte lovbrudd.

Når det gjelder utvidet politiattest, kan verserende saker kun anmerkes dersom det følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov. Verserende saker skal kort forklares på attesten, inkludert hvilken sak det gjelder, hvilke straffebud saken omfatter, og hvor langt saken har kommet i den påtalemessige behandlingen.

Begrenset politiattest tar kun med bestemte typer lovbrudd i henhold til formålet og lovhjemmelen. Den kan være uttømmende, utvidet, ordinær eller en kombinasjon av disse. En barneomsorgsattest i henhold til politiregisterloven § 39 er et eksempel på en begrenset politiattest.

Det er viktig å merke seg at politiregisterloven gir retningslinjer for politiattester, men det kan være individuelle forskjeller avhengig av lovhjemmel og spesifikke forhold. Ved behov for politiattest er det viktig å søke råd fra relevant myndighet for å sikre korrekt og relevant informasjon på attesten.