Straffesaker og Konfliktrådet: En Veiledning

Innenfor rammene av straffeloven finnes det et alternativ til tradisjonell straffeforfølgelse: konfliktrådet. Som en del av justissystemet kan konfliktrådet være en mulighet for påtalemyndigheten å overføre en straffesak til. I dette innlegget vil jeg dykke dypere inn i de detaljerte aspektene av denne prosessen og forklare betingelsene og vilkårene som gjelder.

Overføring av straffesaker til konfliktrådet

I henhold til straffeprosessloven § 71 a, når straffeskyld anses bevist, kan påtalemyndigheten beslutte at saken skal overføres til megling i konfliktrådet. Denne overføringen varer i inntil ett år og krever samtykke fra både fornærmede og siktede. Dette inkluderer også deres eventuelle verger.

Samme regel gjelder for siktede som var mellom 15 og 18 år på handlingstidspunktet. I disse tilfellene kan saken overføres til ungdomsoppfølging i konfliktrådet, igjen for inntil ett år.

Det er viktig å merke seg at det kan settes vilkår for overføring til konfliktrådet, som at siktede ikke begår nye straffbare handlinger under oppfølgingen. Overføring til ungdomsoppfølging kan også være betinget av at siktede yter erstatning og oppreisning til fornærmede.

Hvordan avgjøre om en sak er egnet for konfliktrådet?

Riksadvokatens rundskriv gir nærmere retningslinjer for hvilke typer saker som er egnet for behandling i konfliktrådet (RA-2008-2). Dette inkluderer flere viktige vilkår:

  1. Saken må egne seg for konfliktrådsbehandling: Dette hører under påtalemyndighetens vurdering og kan ikke overprøves av konfliktrådet.
  2. Ikke alternativ til ubetinget fengsel: Hvis saken er i retning av ubetinget fengsel, vil det sjelden være grunnlag for konfliktrådsbehandling.
  3. Må være en skadelidt: Det må finnes en fornærmet eller skadelidt for at saken skal kunne sendes til konfliktrådet.

Hva slags saker er egnet for konfliktrådsbehandling?

Konfliktråd egner seg særlig godt i følgende sakstyper: vinningsforbrytelser som naskeri og tyveri, skadeverk, og enkelte legemsfornærmelser, særlig de som springer ut av en forutgående konflikt.

Aldersbetraktninger og konfliktråd

Eldre lovbrytere er mindre sannsynlig å bli henvist til konfliktrådet. Dette er fordi formålet med konfliktrådet er ikke bare å løse konflikten, men også å bidra til at den siktede ikke begår nye straffbare handlinger. Det er mer sannsynlig at yngre lovbrytere vil kunne dra nytte av konfliktrådets konfliktløsning og oppfølgingsprosesser.

For mindreårige lovbrytere (under 18 år), er konfliktrådet en viktig del av strafferettspleien. I tillegg til å hjelpe til med å løse konflikten, har konfliktrådet også en viktig rolle i å veilede og hjelpe den unge lovbryteren til å forstå konsekvensene av sine handlinger, og å lære hvordan man kan unngå å begå lignende handlinger i fremtiden.

Det er imidlertid viktig å merke seg at dersom den siktede ikke oppfyller vilkårene som er satt av konfliktrådet, kan saken returneres til påtalemyndigheten for videre straffeforfølgelse.

Oppsummering
Konfliktrådet er et viktig verktøy i det norske strafferettspleien, som tilbyr en alternativ tilnærming til konfliktløsning. Ved å tillate partene å møtes ansikt til ansikt, kan det bidra til forsoning og forståelse, og forhindre fremtidige straffbare handlinger. Dette kan være spesielt verdifullt i saker som involverer unge lovbrytere, hvor målet er å endre atferd og forebygge fremtidig kriminalitet.

Konsekvenser av overføring til konfliktrådet
Hvis saken overføres til konfliktrådet og en løsning blir nådd mellom de involverte partiene, vil det normalt ikke bli tatt ut tiltale for de samme forholdene. Dette kan være en stor fordel for siktede, da det unngår en strafferettslig dom og de følgende konsekvensene av en slik dom.

Men det er viktig å huske på at konfliktrådet ikke er egnet for alle saker. Påtalemyndigheten må vurdere sakens egenskaper og partenes forhold før de bestemmer seg for å overføre saken til konfliktrådet. Overføringen krever også samtykke fra både fornærmede og siktede, og siktede må oppfylle visse vilkår under konfliktrådsoppfølgingen.