Som meddommer har du taushetsplikt.

Som meddommer har du taushetsplikt. Du kan ikke diskutere saken med venner, familie eller andre. Du kan bare diskutere saken med fagdommeren. Taushetsplikten for meddommere er regulert i domstolloven § 63 a (lovdata.no). Her står det at dommere og andre som utfører tjeneste eller arbeid i domstolene skal sørge for at andre ikke får kjennskap til visse opplysninger som de får vite om i forbindelse med tjenesten.

Taushetsplikten gjelder opplysninger om personlige forhold. Typiske slike opplysninger er familieforhold, fysisk eller psykisk helse eller hvordan en person har det emosjonelt. Forretningsmessige forhold som vil være av konkurransemessig betydning er også omfattet av taushetsplikten.

Taushetsplikten er en viktig del av rettssystemet som er ment å beskytte enkeltpersoners personlige og forretningsmessige interesser. Det er avgjørende at alle som er involvert i en rettssak, forstår alvoret i å opprettholde taushetsplikten og respektere den fullt ut.

Som meddommer har du et stort ansvar for å bidra til rettferdighet i samfunnet. Å opprettholde taushetsplikten er en av måtene du kan bidra til å sikre en rettferdig rettergang og beskytte enkeltpersoners rettigheter og interesser.

Det er også viktig å merke seg at taushetsplikten gjelder selv etter at saken er avsluttet. Det betyr at du ikke kan dele opplysninger om saken med noen, med mindre det er uttrykkelig tillatt av loven eller domstolen.