Erstatning som trafikkforsikreren skal betale

Bilansvarsloven styrer reglene rundt skadeerstatning ved motorvognulykker i Norge. I denne artikkelen skal vi undersøke kapittel II av denne loven, som omhandler skadebot som trafikktrygden skal svare for.

La oss først konsentrere oss om § 4, som angir det grunnleggende prinsippet om skadebot. Denne paragrafen fastslår at hvis en motorvogn forårsaker skade, har skadelidaren rett til skadebot fra forsikringsselskapet som vognen er forsikret i, selv om ingen er skyldige i skaden.

§ 5 går videre til å diskutere skader som ikke kan kreves erstatning for. For eksempel, skade på motorvognen selv, eller gods som blir transportert med vognen, kan ikke kreves erstatning for.

I § 6, beskriver loven hvordan skadeboten skal beregnes, som er basert på vanlige erstatningsregler, med mindre noe annet er angitt.

§ 7 adresserer situasjoner hvor skadelideren har bidratt til skaden. Dersom skadelidaren med vilje eller gjennom uaktsomhet har bidratt til skaden, kan retten redusere erstatningsbeløpet, eller i noen tilfeller, avvise kravet helt.

I § 8, går loven over til å diskutere sammenstøt og andre tilfeller. Den dekker situasjoner hvor en motorvogn forårsaker skade på en annen motorvogn, eller på folk eller gods i slike vogner.

§ 9 angir ansvarsgrensen for skade på egen eiendom. Ifølge denne paragrafen, kan skadeboten være opptil 100 millioner kroner for det som blir skadet i samme hendelse.

Avslutningsvis, i § 10, adresserer loven situasjoner hvor en motorvogn som burde være forsikret, men ikke er det, forårsaker skade på folk eller eiendom.

Forståelse av Bilansvarsloven og dets mange aspekter er nøkkelen til å navigere i erstatningslandskapet ved motorvognulykker i Norge.