EMK artikkel 17


EMK Artikkel 17: Retten til beskyttelse mot vilkårlige inngrep i privatlivet, familielivet, hjemmet og korrespondanse

European Convention on Human Rights (EMK) er en av de viktigste internasjonale menneskerettighetsavtalene, og artikkel 17 i denne konvensjonen beskriver retten til beskyttelse mot vilkårlige inngrep i privatlivet, familielivet, hjemmet og korrespondanse.

Denne artikkelen er svært viktig for å beskytte folks personlige liv og integritet, og den sikrer at individer ikke blir utsatt for vilkårlige inngrep fra staten. Vilkårlige inngrep kan være alt fra avlytting av samtaler til ulovlig ransaking av hjemmet ditt.

Artikkel 17 gjelder ikke bare for inngrep som allerede har skjedd, men også for fremtidige inngrep som kan skje. Denne artikkelen er ment å beskytte borgernes rett til privatliv og frihet fra statlig overvåkning eller innblanding.

Det er viktig å merke seg at artikkel 17 ikke gir en absolutt rett til privatliv. Stater kan fortsatt gjennomføre inngrep i privatlivet i visse situasjoner, for eksempel når det er nødvendig for å beskytte nasjonal sikkerhet eller forebygge alvorlige forbrytelser. Imidlertid må enhver inngripen være i samsvar med loven og være nødvendig i et demokratisk samfunn.

Artikkel 17 er også nært knyttet til andre artikler i EMK, spesielt artikkel 8, som gir en mer generell rett til privatliv. Artikkel 8 beskytter retten til privatliv og familieliv, og har blitt brukt i mange saker som involverer overvåkning og innblanding fra staten.

Det er også viktig å merke seg at EMK og artikkel 17 er rettslig bindende for alle land som har signert konvensjonen. Dette betyr at regjeringer og myndigheter må respektere og overholde disse rettighetene, og at borgere kan bringe saker til domstolene hvis de mener at disse rettighetene har blitt krenket.