Riksadvokaten – Den høyere påtalemyndighet i Norge

Riksadvokaten er den øverste lederen av påtalemyndigheten i Norge. En av hovedoppgavene til Riksadvokatembetet er å bidra til å redusere kriminaliteten i samfunnet gjennom effektiv og målrettet straffesaksbehandling, samtidig som kravene til kvalitet og rettssikkerhet ivaretas.

Riksadvokaten fastsetter hvert år hvilke typer kriminalitet som skal prioriteres og hvilke krav som skal stilles til behandlingen av straffesaker i politiet og hos statsadvokatene. Riksadvokaten avgjør også tiltalespørsmålet for de alvorligste forbrytelsene, det vil si lovbrudd som kan straffes med fengsel i inntil 21 år, samt enkelte andre straffbare handlinger.

Riksadvokatembetet fører også tilsyn med og arbeider for kompetanseheving i påtalemyndigheten for øvrig, slik at straffesaksbehandlingen drives målrettet og effektivt, samtidig som kravene til kvalitet og rettssikkerhet ivaretas. Embetet aktorerer jevnlig saker for Høyesterett og arbeider for å bidra til regelverksutvikling ved å avgi høringsuttalelser og delta i den løpende offentlige debatten om kriminalpolitiske spørsmål.

Riksadvokaten har også ansvar for å organisere og drive Den høyere påtalemyndighet på en effektiv måte. De ansatte ved Riksadvokatembetet skal bidra til at Den høyere påtalemyndighet ivaretar sin funksjon som garantist for rettssikkerhet, samtidig som det rettslige rammeverket anvendes og utvikles for å gi best mulig kriminalitetsbekjempelse og trygghet for den enkelte.

Ved straffesaksbehandlingen er statsadvokatene underlagt Riksadvokaten og overordnet påtalemyndighetens tjenestemenn i politiet. Riksadvokaten har både fagansvaret og det administrative ansvaret for statsadvokatene, mens det administrative ansvaret for påtalemyndigheten i politiet ligger til Politidirektoratet.

Riksadvokaten har et tett samarbeid med utenlandske myndigheter, blant annet ved behandling av rettsanmodninger til og fra andre land. De ansatte ved Riksadvokatembetet skal også arbeide for at Den høyere påtalemyndighets arbeidsvilkår er så gode som mulig, og at medarbeiderne har høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø.

Lær mer om Riksadvokaten:

  1. https://www.riksadvokaten.no/ – Offisiell nettside for Riksadvokaten
  2. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6 – Lov om Riksadvokaten og statsadvokatene
  3. https://www.politiet.no/om/organisasjonen/pa-tale-og-etterforskning/riksadvokaten/ – Informasjon om Riksadvokaten på politiets nettsider.