Respekt og lydighet: Hvordan politimenn skal forholde seg til overordnede og foresatte i tjenesten

Politiinstruksen § 6-1 regulerer politimannens forhold til foresatte og overordnede, og setter klare plikter og ansvar for politimannen i tjenesten. Som en del av sin tjenesteplikt skal politimannen opptre høflig mot overordnede og foresatte, og vise disse den nødvendige respekt. Dette er viktig for å opprettholde en god arbeidskultur og et godt samarbeidsklima innen politiet.

En annen viktig plikt for politimannen er å adlyde ordre fra en foresatt, med mindre ordren klart antas ulovlig eller åpenbart ikke angår tjenesten. Dersom politimannen er i tvil om lovligheten, skal den foresatte gjøres oppmerksom på dette, hvis tiden og omstendighetene ellers tillater det. Dette er en nødvendig forholdsregel for å sikre at politimannen ikke utfører handlinger som er i strid med loven, eller som ikke er nødvendige i tjenesten.

Den foresatte har ansvar for lovmessigheten av de ordrene han gir, og han svarer også for gjennomføringen når ordren uttrykkelig eller underforstått regulerer denne. Dette innebærer at den foresatte har et ansvar for å gi klare og tydelige ordre, og at han også har et ansvar for å følge opp og kontrollere utførelsen av ordrene.

Til slutt, i ethvert tilfelle utfører en politimann på eget ansvar de tjenesteoppdrag han blir pålagt. Dette betyr at politimannen har et selvstendig ansvar for å utføre oppdragene på en lovlig og forsvarlig måte. Selv om politimannen er underlagt en foresatt, har han fortsatt et selvstendig ansvar for å utføre oppdragene på en måte som er i tråd med loven og som ivaretar sikkerheten til alle involverte parter.

Det er viktig å merke seg at Politimannens plikt og ansvar etter § 6-1 i Politiinstruksen er en grunnleggende forutsetning for at politiet skal kunne utføre sine oppgaver på en lovlig og forsvarlig måte. Disse pliktene og ansvarsområdene bidrar til å opprettholde et godt samarbeidsklima innen politiet, og sikrer at politimannen kan utføre sine oppdrag på en effektiv og forsvarlig måte.