Oppretthold lov og orden med § 173 i straffeprosessloven: Pågripelse av mistenkte på fersk gjerning og uten fast bopel i riket

Straffeprosessloven § 173 gir politiet adgang til å pågripe en person på fersk gjerning uten hensyn til størrelsen av straffen. Dette betyr at selv om handlingen personen utfører ikke har en stor strafferamme, kan politiet likevel gripe inn og pågripe personen hvis de påtreffes mens de utfører handlingen.

Dette er viktig for å opprettholde lov og orden i samfunnet, og for å hindre at personer begår kriminelle handlinger uten å bli tatt. Ved å ha denne loven på plass kan politiet raskt gripe inn og stoppe en forbrytelse før den fullbyrdes.

I tillegg gir § 173 politiet adgang til å pågripe en mistenkt som ikke vites å ha fast bopel i riket hvis det er grunn til å frykte for at personen vil flykte til utlandet for å unndra seg forfølgingen eller fullbyrding av straff eller andre forholdsregler. Dette gir politiet viktige verktøy for å hindre at mistenkte kan unngå å bli stilt til ansvar for sine handlinger.

Det er viktig å merke seg at politiets adgang til å pågripe personer på fersk gjerning eller mistenkte uten fast bopel i riket ikke er ubegrenset. Politiet må ha en reell mistanke om at personen har begått en straffbar handling, og pågripelsen må være nødvendig for å hindre at personen unndrar seg ansvar.

Samtidig må politiet utøve forsiktighet og sørge for at personens grunnleggende rettigheter blir ivaretatt under pågripelsen og etterforskningen. Dette innebærer blant annet å informere personen om hvorfor de blir pågrepet og hva som vil skje videre, samt å gi dem tilgang til juridisk bistand.

Når friheten kommer: psykiske vansker etter lange fengselsstraffer - Forsvarsadvokat forsvarer advokat Christian Wulff Hansen i Mosjøen på Helgeland i Nordland
Når friheten kommer: psykiske vansker etter lange fengselsstraffer
Mange mennesker som tilbringer flere år i fengsel, kan oppleve alvorlige psykiske problemer når de endelig...
samarbeid mellom fengselsmyndigheter, bedre reintegrering av innsatte, fengselsreform, straffegjennomføring, rehabilitering av innsatte, fengselsmiljø, løslatelse, samfunnsengasjement, nettverksbygging, samarbeid med frivillige organisasjoner, mentorordninger, praksisplasser, overgang fra fengsel til samfunn, bolig etter løslatelse, arbeid etter løslatelse, utdanning etter løslatelse, helsetjenester etter løslatelse, sosial støtte etter løslatelse, forebygging av tilbakefall, stigma rundt tidligere innsatte, etikk og menneskerettigheter, rettigheter til innsatte, reintegreringsprosessen, rehabiliteringsmuligheter, innsattes verdighet, mulighet til ny start, redusere tilbakefall, samfunnsmessig inkludering, tryggere samfunn, kriminalomsorgsreform.
Samarbeid mellom fengselsmyndigheter og samfunnet: Bedre reintegrering av innsatte
Reintegrering av innsatte er en viktig del av kriminalomsorgens oppgave. Målet er å sikre en vellykket...
Straffeprosessloven, Besøksforbud, Rettslig ankeprosess, Norsk lov, § 222 a, Rettssikkerhet, Juridisk rådgivning, Norsk rettssystem, Straffbar handling, Beskyttelse, Påtalemyndighet, Personlig sikkerhet, Norsk juridisk, Ordensforstyrrelser, Ankeprosess, Krenke fred, Bistandsadvokat, Tidsbegrensning, Besøksforbud i eget hjem, Besøksforbud vilkår, Opprettholdelse av besøksforbud, Grunnlag for besøksforbud, Konsekvenser av besøksforbud, Beskyttelse mot trusler, Rett til å anke, Norsk straffelov, Avgrensede personkretser, Rettigheter og beskyttelse, Norsk straffeprosess.
Besøksforbud og dets implikasjoner
Straffeprosessloven § 222 a utgjør en sentral del av det norske rettssystemet og gir retten til å sette...
Forsvarer forsvarsadvokat Advokat Christian Wulff Hansen i Mosjøen på Helgeland i Nordland: Livet etter fengsel: De største hindringene
Livet etter fengsel: De største hindringene
Når en person slipper ut av fengsel etter en periode med soning, kan overgangen til en normal hverdag...
"politiet henla saken, juridiske alternativer, henlagt sak, rettigheter ved henleggelse, klage på henleggelse, straffeprosessloven, påtalemyndigheten, straffesak, privat straffesak, påtaleunnlatelse, klagere, rettslig klageinteresse, fornærmet, siktet, bevisets stilling, straffbart forhold, anmeldelse, etterforskning, klagefrist, klageprosess, juridisk hjelp, rettslig prosess, strafferett, norsk straffelov, juridisk veiledning, skuffelse over henleggelse, juridisk rådgivning, gjenoppta sak, omgjøring av vedtak, håndtering av henlagte saker."
Fra Frustrasjon til Aksjon: Hvordan Håndtere Henlagte Saker
Befinner du deg i en situasjon hvor politiet har henlagt saken din og du er usikker på hvordan du skal...
analyse av kriminalomsorgens oppgaver, straffegjennomføringsloven, individuell straff, grunnleggende rettigheter, rehabilitering og resosialisering, trygghet og sikkerhet, fengselsmiljø, helsetjenester, tilsyn med innsatte, oppfølging av straff, kriminalitet og rehabilitering, rettferdig behandling, kriminelt handlingsmønster, trygge fengsler, sikkerhetsrutiner, overvåking av vilkår, brudd på regelverket, effektiv straffegjennomføring, rettferdig samfunn, individuelle behov, resosialiseringstiltak, rehabiliteringspotensial, sikkerhetsrisikoer, etterlevelse av tiltak, rettigheter for innsatte, straffegjennomføring i samfunnet, innsatte og rehabilitering, oppfølging av domfelte, trygghet i fengsler, tilsyn med straffegjennomføring.
Analyse av Kriminalomsorgens Oppgaver i Straffegjennomføringsloven
I straffegjennomføringsloven finner vi retningslinjer og bestemmelser som regulerer kriminalomsorgens...
Hallikvirksomhet
Hallikvirksomhet i norsk straffelov
Hallikvirksomhet er et emne som ofte er diskutert i det offentlige rom. I denne bloggen skal vi se nærmere...
Rusmidler i fengsel: Hva er utfordringene og hvordan kan de løses? forsvarer og forsvarsadvokat i mosjøen - Advokat Christian Wulff Hansen
Rusmidler i fengsel: Hva er utfordringene og hvordan kan de løses?
Det er flere grunner til at det fortsatt kommer inn rusmidler i norske fengsler, til tross for at Kriminalomsorgen...
Straffesakskjeden, Norge, institusjonell struktur, aktører, interaksjoner, kompetanse, ressurser, politi, påtalemyndighet, forebygge kriminalitet, Spesialenheten for politisaker, domstoler, rettssikkerhet, juridiske kjennelser, politietterforskning, rettsmedisinsk kommisjon, gjenopptakingskommisjon, kriminalomsorgen, straffens gjennomføring, varetektsrom, konfliktråd, dialog, restituerende prosess, offer, gjerningsperson, berørte parter, erstatning for voldsofre, samhandling, arbeidsverktøy, kapasitet, justissektoren, kriminalitet, samarbeid, offentlige virksomheter, næringsliv, frivillige organisasjoner, internasjonalt samarbeid.
Det juridiske tandem: En analyse av norsk straffesakskjede
Straffesakskjeden i Norge fremstår som en robust institusjonell struktur, opprettet og vedlikeholdt gjennom...
Nødvendighetsprinsippene i Politiregisterloven
Navigasjon i Labyrinten av Nødvendighetsprinsippene i Politiregisterloven
Hva omfatter “nødvendighet” når det er snakk om håndtering av informasjon innenfor lovens...